NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Belang decentralisatie natuurbeleid benadrukt in deskundigenbijeenkomst Wet natuurbescherming

29 okt 2015

De Eerste Kamer is begonnen met de behandeling van de Wet natuurbescherming. In een deskundigenbijeenkomst hebben de Kamerleden zich door tal van experts uit de wetenschap, maatschappij en overheid laten informeren over de consequenties van deze wet. Net als afgelopen voorjaar bij de behandeling in de Tweede Kamer waren de jacht, het beschermingsniveau en de decentralisatie aan de provincies belangrijke thema’s.

IPO-portefeuillehouder Jan Jacob van Dijk onderstreepte in zijn bijdrage het belang van de decentralisatie. Provincies staan dichtbij het maatschappelijke veld en kunnen met hun gebiedsgerichte aanpak een verbinding leggen met andere opgaven. Daarbij vormen de EU-biodiversiteitsdoelen altijd het uitgangspunt. Wat provincies betreft treedt de wet snel in werking. De neiging van de landelijke politiek om met nadere regels grip te houden op de provincies vergeleek hij met het ‘dochter op kamersyndroom’, waarbij vaders moeten loslaten in vertrouwen, maar wel elk kwartier bellen wat hun kind aan het doen is. Bij het natuurbeleid is zo’n aanpak niet wenselijk.

Van Dijk wees erop dat het belangrijk is om de verantwoordelijkheid ook bij de provincie te laten. Provincies zijn nu immers verantwoordelijk voor hun natuurbeleid, spreken elkaar daarop aan en stemmen af indien nodig. Een ‘ontsnappingsclausule’, in de vorm van extra landelijke regels zou er juist voor kunnen zorgen dat partijen toch weer naar het rijk kijken bij lastige besluiten. Met een samenhangende monitoringssystematiek, een driejaarlijkse evaluatie door PBL, verschillende internationale rapportages en de recent verschenen voortgangsrapportage van de provincies wordt het rijk, en daarmee het parlement goed geïnformeerd over de voortgang van het beleid, passend bij de decentralisatie.

Zowel voor- als tegenstanders van de jacht kregen de ruimte om hun standpunten nogmaals te verduidelijken. Verschillende insprekers hebben de senatoren gevraagd om de behandeling van de wet niet te beperken tot het thema jacht. De jacht is immers maar een klein onderdeel van het wetsvoorstel.

De Eerste Kamer heeft inmiddels ook een eerste ronde vragen gesteld. Staatssecretaris Dijksma heeft haar antwoorden inmiddels naar de Kamer gestuurd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet