NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Betrokkenen bij Natura 2000-gebieden geven mening over beleid

29 nov 2016

Betrokken partijen denken uiteenlopend over de gevolgen van beleid voor Natura 2000-gebieden. Er zijn echter weinig verschillen tussen landen. Dit blijkt uit een enquête van Wageningen Environmental Research in Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland voor de Natuurverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving.

In alle landen van de Europese Unie zijn beschermde natuurgebieden aangewezen – het Natura 2000-netwerk. Veel partijen zijn betrokken bij het beheer van deze gebieden, zoals particuliere eigenaren, terreinbeherende organisaties, waterschappen, provincies en gemeenten. Voor het beheer is goed overleg en draagvlak bij betrokken partijen belangrijk.

Meningen betrokken partijen
Om inzicht te krijgen hoe de betrokken partijen aankijken tegen het Natura 2000-beleid, is een enquête gehouden onder betrokkenen bij het beheerplanproces of het beheer van ruim 90 Natura 2000-gebieden in Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland. De enquête is uitgevoerd in het voorjaar van 2015. Over het algemeen ziet het merendeel van de respondenten een toename van het aantal beheermaatregelen in het gebied.

Wel laat het onderzoek zien dat betrokkenen verschillend denken over de gevolgen van het beleid, vooral als hen stellingen worden voorgelegd over de discussie over het beheer(plan) en over de impact van Natura 2000. Vooral de landbouwsector voelt zich minder gehoord in de discussie en verwacht een negatieve impact van het beleid op de lokale economie. Dit onderstreept het belang van het betrekken van verschillende partijen bij de evaluatie van het beleid.

Verschillen tussen landen
In het algemeen waren de verschillen tussen Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland gering. Alleen de mening over de beheerdiscussie tussen overheid en betrokken partijen lieten duidelijke verschillen zien. Met name in Vlaanderen was men negatiever over de discussie over beheerplannen dan in de andere drie landen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet