NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabant creëert kansen voor kwetsbare ‘natte’ natuur

7 aug -2018 - Natte Natuurparels zijn door de provincie aangewezen gebieden met bijzondere het project krijgen flora en fauna in Ossendrecht een betere ontwikkelingskans en ondervinden agrariërs minder wateroverlast bij veel neerslag. In Breda zorgt een verbinding van gebieden voor natuurlijke waterzuivering.

Het gebied Noordpolder in Ossendrecht is door Waterschap Brabantse Delta en Natuurmonumenten succesvol omgevormd van agrarisch gebied tot natte natuurparel. Het doel was het behouden en herstellen van een waterrijk natuurgebied, met bijvoorbeeld rietland, hooiland en moerassen. In de Noordpolder komt kwalitatief goed grondwater uit de bodem. Dankzij het project Natte Natuurparels wordt dit nu langer vastgehouden om flora en fauna een betere ontwikkelingskans te geven. Ook dient het gebied als tijdelijke opvang van overtollig regenwater. De agrarische omgeving ondervindt hierdoor minder wateroverlast bij veel neerslag. De werkzaamheden bestonden onder andere uit maaien, vergraven van waterlopen, aanleggen van stuwtjes en het ophogen van wegen.

Natuurlijke waterzuivering
Een verbinding tussen het natuurgebied Lage Vuchtpolder in Breda en de uit 2013 stammende natuurlijke waterzuivering ‘Waterakkers’ zorgt ervoor dat er alleen nog gezuiverd water in het natuurgebied terecht komt. Daarnaast werden hier twee ‘redoutes’ (verschansingen) nagebouwd, die de geschiedenis van de 80-jarige oorlog zichtbaar maken. Provincie Noord-Brabant, het Rijk, waterschap Brabantse Delta, gemeente Breda en Staatsbosbeheer droegen hieraan bij. In totaal werd een bedrag van 5 miljoen in het gebied geïnvesteerd. Daarvoor kwamen er paden, bruggen en ommetjes en werden natuur, waterhuishouding, cultuurhistorie en recreatie versterkt. Met als resultaat een duurzame verbinding van de stad Breda met het omringende buitengebied.

Samen met de boer
Beide projecten werden in nauwe samenwerking met een agrariër uitgevoerd. In de Noordpolder werkten waterschap Brabantse Delta en Natuurmonumenten in de uitvoering samen met het agrarisch bedrijf van de familie De Jong, dat midden in het ontwikkelde natuurgebied ligt. De familie wilde haar bedrijf niet verkopen, maar koos voor de mogelijkheid om met financiering van het Groen Ontwikkelfonds Brabant drie hectare eigen grond in te richten als vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland. In de Lage Vuchtpolder is natuurboer Emiel Anssems betrokken bij de uitvoering en het beheer. Deze aanpak sluit goed aan bij de uitnodigende werkwijze die de provincie nastreeft met haar natuurbeleid ‘Brabant Uitnodigend Groen’. Gedeputeerde Van den Hout: “Deze projecten laten zien dat natuurontwikkeling kansen schept voor agrarisch ondernemers die zelf natuur willen maken en beheren. Die beweging willen we ook graag op andere plekken in Brabant stimuleren. We nodigen agrariërs, maar ook bedrijven, gemeenten en particulieren uit om hiermee aan de slag te gaan. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant van de provincie kan daarbij ondersteunen.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet