NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Cees Veerman nieuwe voorzitter Nationaal Groenfonds

18 dec 2014

Oud-minister van Landbouw Cees Veerman is met ingang van 15 december 2014 de nieuwe voorzitter van Nationaal Groenfonds. Veerman volgt professor mr. Pieter van Vollenhoven op. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de gezamenlijke provincies (IPO) - verantwoordelijk voor de benoeming - zijn blij dat zij met de heer Veerman een waardige opvolger gevonden hebben.

Cees Veerman (1949) zal in zijn nieuwe rol als voorzitter met Nationaal Groenfonds een belangrijke rol spelen bij de financiering van natuur en landschap en het bijdragen aan duurzame projecten in Nederland. De heer Veerman heeft ruime ervaring met het dossier natuur en landschap, waarvoor hij tijdens zijn ministerschap van 2002 tot 2007 verantwoordelijk was. Na zijn ministerschap was de heer Veerman onder andere voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten. Momenteel is hij onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland.

Veerman volgt bij Nationaal Groenfonds professor mr. Pieter van Vollenhoven op. Van Vollenhoven was voorzitter vanaf de oprichting van het Groenfonds in 1994 tot oktober dit jaar. Op initiatief van Pieter van Vollenhoven werd het Groenfonds opgericht door het toenmalige ministerie van Landbouw en Natuurbeheer en de twaalf provincies. Deze partijen zijn nog steeds verantwoordelijk voor de benoeming van de voorzitter en de bestuursleden van het Groenfonds. Door de jaren heen ontwikkelde het Groenfonds zich van de financier van de Ecologische Hoofdstructuur (Nationaal Natuur Netwerk) tot een brede financier van natuur, landschap en duurzaamheid.

Nationaal Groenfonds
De missie van het Groenfonds is om het behoud en beheer van natuur en landschap en de realisatie van nieuwe natuur in Nederland te bevorderen. Het fonds wil de samenhang tussen natuur, samenleving, economie en omgeving versterken, bijvoorbeeld door financiering van projecten waarin landbouw, toerisme of openluchtrecreatie worden gecombineerd met natuur. Het Groenfonds heeft geen winstoogmerk en krijgt geen subsidies.

Het Groenfonds focust zich op vier activiteiten: beheer van fondsen (zoals provinciale energiefondsen en gelden voor natuurcompensatie), financiering van investeringen in natuur en landschap, en advisering over financiële vraagstukken rondom natuur en landschap. Ten slotte richt het Groenfonds zich ook op financiering van projecten waarin recreatie, landbouw, duurzame energie, delfstofwinning en zorg worden gecombineerd met natuur op een wijze die bijdraagt aan het realiseren van natuurdoelstellingen in Nederland.

Het Groenfonds verricht deze kernactiviteiten voor alle partijen, zowel publiek als privaat, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van en het behoud van natuur en landschap: overheden, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren zoals landgoedeigenaren en boeren, en ‘groene’ ondernemers. Zo zijn door het fonds al ruim duizend natuur-, landschaps- en duurzame projecten in Nederland gefinancierd. Het Groenfonds heeft een financieringsportefeuille van circa €750 miljoen en beheert circa €450 miljoen aan gelden die voor natuur en landschap bestemd zijn.

Voor meer informatie over het Nationaal Groenfonds kijkt u op de website.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet