NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Consultatie uitvoeringsregelgeving nieuwe Wet Natuurbescherming van start

5 febr 2016

Op 3 februari is het ministerie van Economische Zaken een internetconsultatie gestart over de uitvoeringsregelgeving bij de nieuwe Wet natuurbescherming, bestaande uit het Besluit natuurbescherming en de ministeriële regeling natuurbescherming. Het ministerie heeft ook bekend gemaakt dat de wet naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treedt, in plaats van 1 juli 2016.

De Wet natuurbescherming voorziet in vereenvoudigde regels ter bescherming van de natuur, in decentralisatie van bevoegdheden naar provincies en in een goede aansluiting op het omgevingsrecht. Belanghebbenden kunnen via een speciale website tot 3 maart reageren op de nieuwe wet. Het IPO zal namens de provincies deelnemen aan deze consultatie.

Met de invoering van de Wet is de decentralisatie van het natuurbeleid naar provincies afgerond. Provincies hebben hun verantwoordelijkheden op het natuurdossier al voortvarende opgepakt (zoals te zien in voortgangsrapportage natuur). Op de provinciehuizen wordt druk gewerkt aan de implementatie van de Wet. Dat er nu duidelijkheid is over de datum van inwerkingtreding biedt de provincies een welkome stip op de horizon.

De nieuwe Wet Natuurbescherming vervangt straks drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De regels rond de bescherming van in het wild levende planten en dieren worden daarmee eenvoudiger en duidelijker. Met de inwerkingtreden krijgen de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, terwijl voorheen de Rijksoverheid verantwoordelijk was. Hierover hebben het rijk en provincies al eerder afspraken gemaakt. Na inwerkingtreding van de nieuwe Natuurwet worden de bevoegdheden ook formeel aan de provincies overgedragen. Zo wordt ingezet op een robuuste Nederlandse natuur waar per gebied bekeken wordt wat nodig is.

De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2017 in werking.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet