NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

De PAS ter inzage

13 jan 2015

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken. Van 10 januari 2015 tot en met 20 februari 2015 ligt het ontwerp Programma Aanpak Stikstof ter inzage en kunt u uw mening geven. In elke provincie wordt daarnaast een informatieavond gehouden.

Natuur en economie in evenwicht
In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig.

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Rijk, provincies en natuurorganisaties nemen maatregelen om de natuur te herstellen, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. Agrarische ondernemers nemen maatregelen in hun bedrijfsvoering, zoals mest aanwenden met weinig stikstofverliezen en het gebruik van aangepast voer. Door deze combinatie van maatregelen ontstaat er ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

Informatie
Op 26 januari 2015 is er een informatieavond in de provincie Utrecht over de PAS, waarvoor belanghebbenden zijn uitgenodigd. Hoofddoel van de informatieavond is om belanghebbenden te informeren over het systeem van de PAS, het Programma en de gebiedsanalyses. Op de avonden is het niet mogelijk om op vergunningen voor specifieke activiteiten in te gaan. Daarnaast wordt informatie gegeven over de wijze waarop, op een later moment, ingesproken kan worden op het ontwerp.

Meer informatie over de terinzagelegging van het ontwerp Programma Aanpak Stikstof vindt u op de website PAS.Natura2000.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet