NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

De wolf is en blijft welkom in Drenthe

12 maart 2015

De provincie Drenthe werd afgelopen week opgeschrikt door de komst van een wolf. “We moesten snel schakelen met de juiste instanties om zaken in goede banen te kunnen leiden”, aldus Drentse gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA).

Wanneer een wolf naar Nederland komt verplicht de Europese Habitatrichtlijn om de wolf letterlijk te beschermen en zijn staat van instandhouding te bevorderen. Munniksma: “Je kent de richtlijn, maar je wordt als provincie toch altijd verrast als dit daadwerkelijk gebeurt. Afgelopen vrijdag kregen we bericht vanuit Duitsland dat er een wolf richting de grens liep. De wolf liep langs wegen en we hielden er rekening mee dat hij de grens zou passeren. Duitsland liet weten dat we hier waarschijnlijk te maken te hebben met een wolf met atypisch gedrag. Het leek wel alsof deze wolf uit een wildpark was ontsnapt. Op dat moment hebben we direct contact opgenomen met het ministerie van Economische Zaken (EZ). Het algemeen beleid is natuurlijk dat de wolf een beschermd dier is en welkom is in Nederland. Onder omstandigheden kan het goed zijn de ‘zwerver’ te volgen. Wanneer hiervoor extra maatregelen nodig zijn, kan dit in principe met een ontheffing van Gedeputeerde Staten.”

Niet voeren
Munniksma merkt op dat het lastig is het dier te blijven volgen. “De wolf bleef doorlopen en stak inderdaad de grens over en begon door woonwijken te ‘zwerven’. We informeerden gelijk onze flora en faunamensen en nemen ook contact op met de veiligheidsregio. In principe is de provincie in dit soort situaties aan zet, tenzij de openbare orde en veiligheid in het geding komt, dan komen de veiligheidsregio en het politiecorps in actie. We hebben afgelopen zaterdag vanuit de provincie een team ingericht dat zich voornamelijk bezig hield met het vergaren van informatie, adviseren en de communicatie richting burgers en media. We hebben natuurlijk ook gebruikgemaakt van hetgeen IPO al ter beschikking heeft gesteld rond de komst van de wolf in Nederland. Belangrijk is dat iedereen zich realiseert dat er eigenlijk weinig gevaar is voor de burger als deze afstand houdt, de wolf niet voert en achterna loopt en vooral honden aan de lijn houdt.”

Atypisch gedrag
“We bleven de wolf volgen en het werd steeds duidelijker dat de wolf atypisch gedrag vertoonde. Dit werd bevestigd door de experts uit Duitsland die ons bijstonden om te kijken welke eventuele acties er nodig waren. Na consultatie van het ministerie van EZ, om af te stemmen over de ontheffing, is besloten de wolf kort te verdoven en te voorzien van een zender. Let wel, een wolf kan 70 tot 100 km per dag afleggen en is anders moeilijk te volgen. De wolf is zoals bekend doorgelopen naar de provincie Groningen. In overleg met de provincie Groningen, die daarna formeel bevoegd werd met betrekking tot het vangen en verdoven van de wolf, blijft het team dat is geformeerd door de provincie Drenthe in tact, waarbij de provincie Groningen aansloot. Dit werkte het makkelijkst. Natuurlijk blijven we ook nauw contact houden met vertegenwoordigers van de veiligheidsregio.”

Leren van elkaar
Munniksma wil achteraf alles nog een goed evalueren. “Zo’n wolf bevindt zich opeens binnen de provinciegrens en dan wordt verwacht dat je gelijk adequaat handelt. Besluitvorming moet snel en eenduidig zijn. In rampensituaties met betrekking tot de openbare orde is er sprake van een duidelijk gezags- en proceslijn binnen de gemeentelijke kolom. Maar we hebben ook te maken met de Flora en Faunawet, waarbij sprake is van wat langere besluitvormingsprocessen. Wij zullen evalueren met alle betrokkenen en onze leerpunten gaan bespreken met het ministerie van EZ en het Interprovinciaal Overleg, dus met alle provincies. We moeten leren van elkaar. Gaande weg zijn we dan steeds beter in staat om met iedere unieke situatie rond dit bijzonder dier om te gaan. De wolf is en blijft welkom in Drenthe, ook al is hij in de loop van woensdag terug gegaan naar Duitsland.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet