NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Diverse voor provincies relevante moties aangenomen bij de begroting landbouw en natuur

9 december 2015

Op 8 december heeft de Tweede Kamer circa 15 moties aangenomen en één amendement rond de begroting van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel landbouw en natuur. De Kamer wil onder meer dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor weidevogels en dat de Nederland aan de EU laat weten dat de Vogel- en Habitatrichtlijn ongewijzigd moet blijven.

Door het amendement wordt er 500.000 euro gedurende drie jaar vrijgemaakt voor extra maatregelen in de kerngebieden voor weidevogels, bijvoorbeeld voor pilots of experimenten, waarbij – naast de provincies en collectieven - ook andere partijen worden betrokken, zoals natuurorganisaties of de Vogelbescherming. Dit bedrag komt ten laste van de uitgaven voor de Natuurvisie.

De belangrijkste aangenomen motie is dat dat Nederland schriftelijk aan de Europese Commissie laat weten dat ze de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in hun huidige vorm wil behouden en verbeteringen wil in de implementatie.

Daarnaast zijn er onder andere moties overgenomen over een eerlijke bekostiging traditionele schaapskuddes, afspraken over de continuïteit van het vrijwilligerswerk in het natuur- en landschapsbeheer, behoefte aan verlenging van de contractduur bij agrarisch natuurbeheer en het starten van pilots met de Agrilaser om ganzen te verjagen. De staatssecretaris had in het debat van 4 december al aangegeven om over deze onderwerpen in overleg met de provincies te treden.

De aangenomen motie om in het reeds aangekondigde ‘Plan van aanpak Weidevogels’ maatregelen op te nemen voor gerichte en effectieve inzet vanuit zowel de zogenaamde tweede pijler-gelden, alsook vanuit het vergroeningsdeel binnen de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ( GLB ), zal ook tot overleg met de provincies moeten leiden. De provincies zijn namelijk samen met het ministerie en de collectieven verantwoordelijk voor het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur – en landschapsbeheer, die mede gefinancierd wordt uit de tweede pijler van het GLB.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet