NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drenthe bouwt aan natuur en platteland

12 maart 2015

Tijdens het symposium Natuur Inclusief! heeft de provincie Drenthe met 11 partners de raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling ondertekend. Zij bouwen samen verder aan de versterking van het platteland door de uitvoering van een groot aantal natuur- en waterprojecten. In totaal zal door de betrokkenen de komende zes jaar ruim 150 miljoen euro geïnvesteerd worden.

Ondertekening
De ondertekenaars zijn naast de provincie Drenthe, Natuur en Milieu Federatie Drenthe, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Drents Particulier Grondbezit, Land en Tuinbouw Organisatie Noord, de waterschappen Reest en Wieden, Vechtstromen, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en de Vereniging Drentse Gemeenten.

Gedeputeerde Rein Munniksma geeft het belang van de samenwerking aan: “Bij de Drentse plattelandsontwikkeling willen we dat natuur en maatschappij elkaar versterken. De natuur in Drenthe, zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden, biedt veel kansen voor belangrijke maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Recreatie en toerisme, gezondheid, landbouw en bedrijvigheid zijn daarbij belangrijke sectoren. Het uitgangspunt is om nieuwe kansen te grijpen en daarbij de balans te vinden tussen het beschermen van de natuur en het beleven en benutten ervan.” De inzet van alle partijen is erop gericht om het Drentse platteland mooier, vitaler en robuuster te maken.

De afspraken van de partijen geven op provinciaal niveau uitvoering aan het Natuurpact dat Staatssecretaris Sharon Dijksma eerder met de provincies sloot. In haar toespraak complimenteerde ze de Drentse aanpak: ”Het enthousiasme is hier groot. De landelijke natuurvisie sluit naadloos aan op de Drentse natuurvisie. De Drentse natuurvisie heeft veel te bieden en heet niet voor niets Gastvrije Natuur".

Projecten
Voorbeelden van projecten zijn de verbetering van de waterhuishouding en een geleidelijke overgang van veen naar bos in het Fochteloërveen en herstel van de Elperstroom. Als laatste onderdeel van het Dwingelderveld wordt op het Anserveld het heidelandschap hersteld door van landbouwgrond weer heide te maken en de waterhuishouding te optimaliseren. In het Drents Friese Wold gaat het gebied rond Oude Willem op de schop en bij de Drentse Aa wordt het beekdal van het Rolderdiep opnieuw ingericht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet