NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Duurzame IJsselmeer-visserij in zicht

1 april 2019

Na meer dan 10 jaar onderhandelen is er nu een doorbraak. Er ligt een actieplan voor een duurzame visserij in het IJsselmeer, ondertekend door alle partijen, waaronder Vogelbescherming Nederland. De overheid stelt geld beschikbaar om het plan de komende drie jaar te kunnen uitvoeren. Vogelbescherming is blij met dit historisch resultaat.

Samen met Sportvisserij Nederland en Coalitie het Blauwe Hart werkt Vogelbescherming aan een ecologisch herstel van het IJsselmeer. Daar profiteren de vissen van en dus ook de vogels. Er is lang gesproken over een duurzame visserij in het IJsselmeer. Nu is er dan eindelijk een ommezwaai.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid dat het kabinet en de provincies Flevoland, Friesland en Noord-Holland gezamenlijk 9,2 miljoen beschikbaar stellen voor de herstructurering van de schubvisvisserij. Met alle partijen zijn afspraken gemaakt om de komende drie jaar toe te werken naar een ecologische- en economisch duurzame IJsselmeervisserij.

Gezonde visstanden
Visbestanden moeten weer een kans krijgen om te herstellen voor de natuur én de visser. De beroepssector gaat daarom ‘oogsten uit de rente’, de natuurlijke aanwas van de visbestanden. Zo ontstaan gezonde visstanden. Een deel van de vissers krijgt hierdoor een beter toekomstperspectief, terwijl andere vissers die besluiten te stoppen gecompenseerd worden. Een visserij met toekomstperspectief kan ook meebewegen met de eisen die aan sector worden gesteld vanuit de Kaderrichtlijn Water en de Natura 2000-wetgeving.

Rekening houden met natuur
De beroepsvisserij in het gebied kan en moet in de toekomst beter rekening met de natuur. Dit betekent dat het verdrinken van vogels in netten gereduceerd gaat worden tot verwaarloosbare aantallen. Dit heeft belangrijke gunstige gevolgen voor alle duikende vogelsoorten, zowel de viseters (fuut, aalscholver, zaagbekken) als de duikeenden die leven van mosselen (toppereend, kuifeend, tafeleend en brilduiker).

En de bijvangst van trekvissen wordt geminimaliseerd. Daarnaast zal een gezonde visstand ten alle tijde voldoende voedsel moeten leveren voor de broedvogels (en hun jongen) en voor de trekvogels. Dat is essentieel voor soorten die direct voor hun voedsel afhankelijk zijn van vis, denk onder andere aan zwarte sterns, visdief, dwergmeeuwen, grote en middelste zaagbek, nonnetje, fuut en aalscholver.

Ecologisch gezond IJsselmeer
Een gezonde visstand is een vereiste voor vogels, maar dat is niet alles. Samen met andere partijen zet Vogelbescherming zich in voor een ecologisch gezond IJsselmeer. Zo werken we aan de ontwikkeling van meer natuurlijke land- en waterovergangen en ondersteunen we talrijke initiatieven die tot verdere ecologische verbetering van het IJsselmeer leiden. Ons doel is verhoging van de soortenrijkdom en meer voedsel (en veiligheid) voor de visetende watervogels.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet