NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Een jaar PAS: gebruikers positief over het nieuwe systeem

26 okt 2016

Sterkere natuur, ruimte voor economische ontwikkelingen, en minder stikstof; hierin voorziet het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken. Dit programma was op 1 juli 2016 precies een jaar in uitvoering. Martijn van Dam, staatssecretaris EZ, heeft een verslag van één jaar PAS in een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd.

Gebruikers zijn overwegend positief over het PAS-systeem. De werking en gebruiksvriendelijkheid van het instrumentarium AERIUS voor initiatiefnemers en de gebruikersondersteuning zijn hierin belangrijke elementen. In één jaar zijn ruim 2.700 meldingen en 2.800 vergunningaanvragen gedaan. Het PAS draait om een balans tussen natuur en economische ontwikkeling. Zodra de beschikbare ontwikkelingsruimte van een gebied is uitgegeven, kunnen nieuwe aanvragen die beroep doen op die ruimte worden geweigerd. Landelijk gezien is in het eerste jaar 30 procent van de vrije ontwikkelingsruimte benut die voor de eerste drie jaar van de PAS periode beschikbaar is gesteld. Voor projecten van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang wordt apart ruimte gereserveerd in het PAS.

Er kan nog niet over alle elementen van het PAS worden gerapporteerd. De monitoringsresultaten 2016 zijn nog niet beschikbaar en ook de effecten van herstelmaatregelen op de natuurkwaliteit zullen grotendeels later in beeld komen. Dit komt omdat veranderprocessen in de natuur meer tijd nodig hebben dan een jaar om tot uiting te kunnen komen. Provincies en Rijk werken samen met natuurbeheerders aan de uitvoering van herstelmaatregelen in de PAS-gebieden.

Het PAS kent een jaarlijkse monitoring van de voortgang van de maatregelen, ontwikkeling van natuur in de PAS-gebieden, ontwikkeling van stikstofemissie en -depositie en benutting van depositie- en ontwikkelingsruimte. In het derde en zesde jaar na inwerkingtreding vindt er een (tussen-) evaluatie plaats. De PAS-monitoringsrapportages 2016 zullen in het voorjaar van 2017 beschikbaar komen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet