NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste Kamer bespreekt wetsvoorstel natuurbescherming

10 december 2015

Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel natuurbescherming plenair behandeld. Het faunabeheer vormde, evenals dit voorjaar bij de bespreking in de Tweede Kamer, een belangrijk bespreekpunt. Ook werden er vragen gesteld over de decentralisatie , handhaving, toezicht en de relatie met de Omgevingswet.

Voor de provincies is de Wet natuurbescherming belangrijk, omdat hiermee de decentralisatie van het natuurbeleid formeel wordt bekrachtigd. Met het wetsvoorstel worden drie bestaande wetten samengevoegd tot één wet. De wet zal uiteindelijk met een aanvullingswet in de Omgevingswet landen die in 2018 in werking treedt.

Onderwerpen
Verschillende woordvoerders stelden in het debat vragen over de relatie met de Omgevingswet, over de decentralisatie en over de handhaving en het toezicht. Daarbij pleitten enkele partijen ook voor extra sturingsmogelijkheden voor het Rijk. Ook het faunabeheer vormde, evenals dit voorjaar bij de bespreking in de Tweede Kamer, een belangrijk bespreekpunt.

Vertrouwen in provincies
Staatssecretaris Van Dam (PvdA) werd in zijn eerste debat in de Eerste Kamer door alle woordvoerders geprezen voor zijn beantwoording. Hij sprak zijn vertrouwen uit in de provincies, die het beleid ambitieus vormgeven. Het opnemen van extra sturingsmogelijkheden voor het rijk vindt hij niet wenselijk. Hij vindt het belangrijk dat partijen samen, in goed overleg, de voortgang van het natuurbeleid bewaken. Dat gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van de evaluatie van het Natuurpact, die het Planbureau voor de Leefomgeving eind 2016 zal opleveren.

Relatie omgevingswet
De staatssecretaris lichtte ook toe dat het wetsvoorstel ongewijzigd zal landen in de Omgevingswet. Bij de opstelling van het wetsvoorstel is daarmee al rekening gehouden. Vaststelling van dit wetsvoorstel hoeft daarom niet te wachten op de omgevingswet. Ook meldde hij dat hij met provincies en gemeenten in overleg is over de middelen die noodzakelijk zijn om de wet tot uitvoering te brengen. Daarover wil hij begin 2016 afspraken maken.

Faunabeheer
De staatssecretaris wees verder op het belang van de faunabeheerplannen en de deelname van maatschappelijke partijen in het bestuur van een faunabeheereenheid voor een goed en gedragen faunabeheer. Eerste Kamerlid Verheijen (PvdA) diende ook een motie in, waarin ‘de regering wordt verzocht samen met de provincies in landelijk overleg te treden met een aantal landelijke organisaties en de vertegenwoordigers van de bestaande faunabeheereenheden om te bevorderen dat voldaan kan worden aan de gevraagde brede samenstelling ten behoeve van een maatschappelijk gedragen faunabeleid.’

Dinsdag 15 december vindt de stemming plaats over het wetsvoorstel en over de 11 ingediende moties.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet