NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste reactie provincies op rapport "Niet alles kan" van Adviescommissie Stikstofproblematiek

25 sept 2019

Vandaag heeft de Adviescommissie Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes haar advies aan het kabinet uitgebracht. Met de titel ‘Niet alles kan’ maakt de adviescommissie klip en klaar hoe ze naar het stikstofprobleem in Nederland kijkt.

Rol provincies t.a.v. stikstof
Provincies hebben in het stikstofdossier meerdere rollen:
1.De provincies zijn bevoegd gezag vanuit Wet Natuurbescherming en geven vanuit die rol vergunningen af. De provincies hebben daarin belang bij juridisch houdbare oplossingen;
2.Provincies voeren de Europese natuurdoelen uit, in samenspraak met het ministerie van LNV, dat hiervoor systeemverantwoordelijk is. Vanuit die rol voeren we onder meer herstelmaatregelen uit;
3. Provincies zijn belanghebbend, want ze voeren diverse maatschappelijke projecten uit, zoals woningbouwopgave, windenergieopgave, provinciale infrastructuur (wegen, bruggen etc).

Begin oktober
Gedeputeerde Peter Drenth, in een eerste reactie namens de provincies: “Het is goed dat het advies van Remkes er nu ligt. Niet alles kan en er zijn noodmaatregelen nodig om stikstofuitstoot terug te dringen. Tegelijkertijd is er een groot maatschappelijk belang om ontwikkelingen weer op gang te brengen. Mensen moeten een dak boven hun hoofd hebben en we moeten dijken kunnen versterken. Dit zal bestuurlijke moed en keuzes vergen.”

De commissie Remkes ziet voor provincies een belangrijke rol in een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. De provincies zullen het advies van Remkes vanuit hun verantwoordelijkheden beoordelen. Begin oktober komen provincies met een gezamenlijke reactie op het rapport en hoe we de vergunningsverlening weer op gang krijgen.

Bekijk hier de kamerbrief bij aanbieding eerste advies, Adviescollege Stikstofproblematiek.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet