NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eiland De Burd: inrichten voor natuur en mens

15 sept 2016

Vorig jaar zomer startten de werkzaamheden op eiland De Burd bij Grou. Eén van de belangrijkste doelen: het eiland geschikt maken als leefgebied voor weidevogels. Weidevogels zoals de kievit, tureluur en grutto houden van natte gebieden. Dat betekent onder andere: waterpeilen omhoog. Een eiland voor weidevogels. Maar ook mensen kunnen straks profiteren van dit mooie stukje natuur.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “De wurksumheden op eilân De Burd binne in typysk foarbyld fan natuer en rekreaasje dy’t troch ien doar gean. In pearel yn Mid-Fryslân foar ûnder oare de greidefûgels. Dêrby is it gebiet in wichtige skeakel yn de Fryske natuer.”

Natuur is van ons allemaal
Het eilandje wordt in tweeën verdeeld: de Noarder- en Súderburd. Het meer vormt een extra verbinding tussen Pikmar en Wiide Ie/Sitebuurster Ie. Watersporters hebben straks een mooi gebied om te recreëren. Er zijn bijvoorbeeld meer zeilmogelijkheden. Ook voor het skûtsjesilen betekent het een extra mogelijkheid, naast de traditioneel moeilijke doorgang door de Tynje. Tevens wordt er op de Noarderburd een fietspad aangelegd.

Flexibel waterpeil beheer voor weidevogels
Om het waterpeil goed te beheersen is er een goed watersysteem nodig. Op de Noarderburd is het nieuwe watersysteem zo goed als klaar. Het nieuwe gemaal aan de Geeuw is in het najaar van 2015 opgeleverd en al volop in bedrijf. Daarnaast zijn er sloten verbreed en op diepte gebracht. Er zijn ook duikers (buisverbindingen) en stuwen vernieuwd en geplaatst. Deze maatregelen dragen bij om het waterpeil in het gebied beter te beheersen.

Samen je inzetten voor de weidevogels
Diverse pachters verzorgen samen met It Fryske Gea het onderhoud van het natuureiland. Ze maaien in het voorjaar bijvoorbeeld wat later. Op die manier ontzien ze de weidevogelnesten, en bovendien komen er zo meer zeldzame planten tot ontwikkeling

Planning
Op dit moment vindt de afwerking van het gebied plaats. Het werk is medio volgend jaar klaar.
De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen in het gebied

De provincie Fryslân werkt aan de ontwikkeling en het behoud van het Friese landschap en haar natuur. De provincie maakt beleid om ervoor te zorgen dat belangrijke dieren en planten blijven bestaan. Uit dat beleid komen onder andere gebiedsontwikkelingsprojecten tot stand. Daarmee zet de provincie zich in voor de Fryske natuur, waar planten en dieren van profiteren, maar ook de mensen. Bij gebiedsontwikkelingsproject De Burd werkt Wetterskip Fryslân aan de kaden om het gebied veilig te houden. Daarbij realiseert het Wetterskip natuurvriendelijke oevers. Die dragen bij aan een betere waterkwaliteit. Verder zorgt Wetterskip voor meer waterberging in het gebied.

Meer informatie over gebiedsinrichting project is te vinden op www.fryslan.frl/SwetteDeBurd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet