NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europees Parlement wil betere implementatie van biodiversiteitsstrategie

8 febr 2016

Het Europees Parlement heeft op 2 februari een resolutie aangenomen waarin zij pleiten voor betere implementatie van de biodiversiteitsstrategie. Met het eigen-initiatief rapport signaleert het Parlement dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de 2020 doelen te halen. Ze pleiten hier niet voor een aanpassing van de regels maar voor een betere uitvoering van de bestaande regels.

592 Europarlementariërs hebben ingestemd met deze resolutie, 52 waren tegen, en 45 onthielden zich van stemming.

Geen herziening
Europarlementariërs beargumenteerden dat een mogelijke herziening de implementatie van de biodiversiteitsstrategie in gevaar brengt, doordat opschorting zou resulteren in zwakkere wetgevende bescherming en financiering. Het is volgens hen beter om de gebrekkige implementatie van de bestaande wetgeving in de lidstaten aan te pakken.

Noodzaak van biodiversiteit
Rapporteur Mark Demesmaeker (BE/ECR) zei tijdens de plenaire sessie in Straatsburg: “De tussentijdse evaluatie van de Europese biodiversiteitsstrategie maakt heel duidelijk dat we substantiële maatregelen moeten nemen om de 2020 doelen te bereiken. Biodiversiteit voorziet ons van talloze diensten waarvan we extreem afhankelijk zijn, zoals schoon water, schone lucht en bestuiving. De kosten van het missen van deze doelstellingen zijn geschat op 50 miljard euro per jaar.”

Overzicht resolutie
De resolutie komt uit de koker van de Milieucommissie van het Europees Parlement. De belangrijkste punten voor het Parlement zijn:


 • betere implementatie en naleving, met adequate financiering, van de natuurrichtlijnen;
 • de ontwikkeling van een trans-Europees netwerk voor groene infrastructuur (TEN-G);
 • het incorporeren van natuurconservatie in andere beleidsterreinen. Hierbij word inzet van de bestaande fondsen zoals het GLB en het cohesiebeleid genoemd, om de landbouw en bosbouw te ondersteunen in het bereiken van de biodiversiteitsdoelen;
 • correcte en onmiddellijke implementatie van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid;
 • het aansporen van de Europese Commissie om een complete en actuele lijst van invasieve uitheemse soorten bij te houden;
 • het aansporen van de Europese Commissie en de lidstaten om de transitie naar de circulaire economie te faciliteren en milieuonvriendelijke subsidies in 2020 af te bouwen.

Andere acties
Als bijkomende acties staan in de resolutie:

 • een dringend verzoek aan de lidstaten om geen nieuwe hydrofractureringsprojecten (fracking projecten) in de EU toe te staan;
 • de multi-stakeholder aanpak centraal stellen, met daarbij de nadruk op de belangrijke rol van nationale, regionale en lokale actoren;
 • een verzoek aan de Europese Commissie om met een wetgevend voorstel te komen voor de inzet van milieu-inspecties;
 • een verzoek aan de lidstaten om de aanduiding van de Natura 2000-gebieden op land en op zee af te ronden en in overleg met alle belanghebbenden beheersplannen op te stellen;

  Aangezien de biodiversiteitsdoelstellingen voor 2020 achter op schema liggen, vraagt het Parlement aan de Europese Commissie en de Raad om tweejaarlijkse rapportages waarin een stand van zaken, redenen voor het niet behalen van de doelstellingen en een strategie voor toekomstige naleving worden beschreven.

  Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

 • terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet