NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese impuls voor landelijk gebied in Limburg

30 maart 2016

De Provincie Limburg heeft begin dit jaar het startsein gegeven voor de uitvoering van het Europees PlattelandsOntwikkelingsProgramma POP3. Hiermee is er tot 2021 financiële steun beschikbaar voor projecten die passen binnen de programmathema’s Water, Landbouw, Natuur en LEADER (Europese maatregel voor plattelandsontwikkeling door samenwerking). In totaal bedraagt deze Europese subsidie voor Limburg € 46,6 miljoen.

Hoe werkt het?
Om daadwerkelijk subsidie te kunnen verlenen, heeft de Provincie de Subsidieverordening POP3 vastgesteld. De verordening geeft onder meer aan wie een aanvraag kan indienen en voor welke soort maatregelen. In de loop van de programmaperiode stelt de Provincie vervolgens elke maatregel open. Zodra een maatregel is opengesteld, kan daarvoor subsidie worden aangevraagd.

Opengestelde regelingen 2016
Voor dit jaar zijn tot nu toe de volgende regelingen opengesteld:

- Subsidieregeling Lokale ActieGroep (LAG) van LEADER (25 februari tot en met 1 april).
- Investeringsregeling voor Jonge Landbouwers (van 1 maart tot en met 15 april).
- Combinatie subsidieregeling LEADER met Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) Nationaal
- Landschap Zuid-Limburg (1 april tot en met 30 december).

LAG van LEADER
LEADER is een Europees subsidieprogramma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. De afkorting LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale’. Vrij vertaald betekent dat ‘Samenwerking voor plattelandsontwikkeling’. Met deze subsidieprogramma wil de Europese Unie dan ook bewoners inspireren om hun leefomgeving te helpen ontwikkelen. Deze aanpak is bijzonder, omdat men uitgaat van de kracht van de regio. Samenwerking is hierbij dus het sleutelwoord. Om dit proces goed te begeleiden, gaat in het betreffende gebied een Lokale ActieGroep (LAG) aan de slag. De Provincie heeft nu de LAG Zuid-Limburg ingesteld.

POP3-subsidie
De POP3-subsidie is bedoeld om promotie, voorlichting, deskundigheidsbevordering en andere werkzaamheden van een ingestelde Lokale Actiegroep (LAG) te bekostigen.
Het subsidieplafond van deze regeling is € 480.000,-.

Jonge landbouwers
De investeringsregeling voor jonge landbouwers is een steun in de rug van jonge boeren om hun bedrijf te moderniseren en duurzamer te maken. Bij deze regeling is een investeringslijst gevoegd, waar jonge landbouwers uit kunnen kiezen.
Het subsidieplafond van deze regeling is € 708.572,-.

LEADER en LOS
Voor deze combinatieregeling moeten subsidieaanvragen:
- een bepaalde regio betreffen;
- voldoen aan de selectiecriteria van LEADER;
- passen binnen de provinciale LOS Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
Het subsidieplafond voor deze regeling is € 400.000,-.

Selectiewijze
De selectie van projecten vindt plaats via de zogenaamde tendermethode. Volgens een wegingsprincipe ontvangen de kwalitatief beste projecten subsidie en vallen de ‘te licht bevonden’ projecten af.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet