NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese subsidieregeling burgerparticipatie bij inrichting platteland opengesteld

2 april 2015

Per 20 maart 2015 heeft de Provincie Limburg de Europese subsidieregeling Leader voor Limburg opengesteld. De komende vijf jaar is € 2,1 miljoen voor Limburg beschikbaar voor projecten die samenwerking en burgerparticipatie stimuleren bij de inrichting van het platteland.

De regeling is bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden die een zogenaamde Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) opstellen. Zulke plannen kunnen vanaf 18 maart tot en met 15 mei worden ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten (GS).

Wat is Leader?
Leader is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten, die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Doel van het Leader programma is dus burgerparticipatie. Oftewel het stimuleren van initiatieven van de eigen bevolking, want mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën.

Voorwaarden
De projecten dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Dit staat in het Openstellingsbesluit op de website www.overheid.nl/Overheidsinformatie. Leader wil vooral samenwerking stimuleren. Individuele projecten kunnen daarom alleen worden ingediend als onderdeel van een LOS, een Lokale Ontwikkelings Strategie. In Limburg is in deze Leader-periode geld beschikbaar voor maximaal twee van zulke lokale LOS-plannen.

Financiering
Vergeleken met andere Europese subsidieregelingen heeft Leader bescheiden middelen. Voor Limburg is voor de totale periode ruim € 1 miljoen beschikbaar uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De Provincie legt daar nog eens hetzelfde bedrag aan cofinanciering bij.

Meer weten en meedoen?
De regeling loopt van 20 maart 2015 tot 1 januari 2020. De voorstellen moeten voor 15 mei 2015 bij GS worden ingediend. Hulp voor het opstellen van een voorstel staat in het Openstellingsbesluit en meer informatie over Leader staat op de landelijke site www.netwerkplatteland.nl

Uiterlijk september 2015 neemt GS een besluit over het vaststellen van de voor Leader gekozen LOS-plannen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet