NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland klaar voor nieuwe Wet Natuurbescherming

27 okt 2016

Provincie Flevoland krijgt onder de nieuwe Wet Natuurbescherming een aantal nieuwe bevoegdheden. Daarom hebben Provinciale Staten van Flevoland de ‘Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming 2016’ vastgesteld. Met deze verordening zorgt Flevoland ervoor dat zij klaar is voor de nieuwe wet, welke in werking treedt op 1 januari 2017.
Technische omzetting

Bij het opstellen van de ‘Verordening uitvoering Wet natuurbescherming 2016’ is uitgegaan van een technische omzetting van de huidige regels en werkwijze. Dit komt omdat, gelet op de huidige uitvoeringspraktijk in Flevoland, er momenteel geen argumenten zijn voor een inhoudelijke wijziging van regelgeving of beleid. Binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de wet, wordt gekeken of er op basis van ervaringen uit de uitvoeringspraktijk toch inhoudelijke aanpassingen aan het provinciaal beleid nodig zijn.

Verordening
Provinciale Staten hebben met het vaststellen van de ‘Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming 2016’ de regels vastgesteld waaraan een faunabeheereenheid, een wildbeheereenheid en een faunabeheerplan moet voldoen. Dit lag eerder al vast in het Besluit faunabeheer. Maar dat komt te vervallen zodra de nieuwe wet van kracht is. Daarnaast maakt de wet het voor Provinciale Staten mogelijk om nadere regels vast te stellen over: beweiden en bemesten, vrijstelling soorten, houtopstanden en tegemoetkoming schade.

Nieuwe wet
De nieuwe wet Natuurbescherming zorgt er voor dat een aantal taken van het Rijk overgedragen worden aan de provincies. Dit is in 2011 al afgesproken. De Wet Natuurbescherming regelt de bescherming van natuurwaarden die nu onder de Boswet, Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet vallen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet