NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GS Zuid-Holland overwegen aanscherping beleid strandbebouwing

1 april 2016

Gedeputeerde Staten (GS) overwegen het ruimtelijk beleid voor strandbebouwing langs de Zuid-Hollandse kust aan te scherpen. Er wordt aan gedacht om waardevolle stranden in Zuid-Holland aan de Ecologische Hoofdstructuur toe te voegen zodat zij een zwaardere beschermingscategorie krijgen. Voor dit soort stranden zou het betekenen dat gemeenten bij nieuwe bebouwing meer rekening moeten houden met ruimtelijke kwaliteitseisen.

Dat schrijven GS in een brief aan Provinciale Staten. GS hebben een inventarisatie uitgevoerd naar bouwontwikkelingen op het strand langs de 65 kilometer lange Zuid-Hollandse kustlijn. De Staten hadden eind vorig jaar in een motie om zo’n onderzoek verzocht. Uit de inventarisatie blijkt dat de bebouwing langs de kust zich met name concentreert bij de boulevards en enkele strandslagen.

De meeste gemeenten volgen een terughoudend beleid ten aanzien van strandbebouwing. Ze gaan op serieuze wijze om met de kwaliteit van de kust, schrijven GS. De drukke, toeristische strandzones worden afgewisseld met rustige stukken zonder bebouwing. Seizoensgebonden bebouwing ligt op sommige plaatsen breder verspreid over de stranden (ver buiten de concentratie van strandpaviljoens).

"Gesprek aangaan"
Gedeputeerde Adri-Bom Lemstra: “Er is de afgelopen periode veel discussie geweest of onze Nederlandse stranden niet worden volgebouwd. Onze inventarisatie laat zien dat Zuid-Holland drukke en stille stukken goed afwisselt; we hebben dus ook zeker grote zones ongerept strand. Toch zien we hier en daar ook ontwikkelingen waar ons beleid niet goed op kan reageren. Gemeenten en initiatiefnemers moeten ons nu actief benaderen bij mogelijk strijdigheid met ons beleid. Dit blijkt niet altijd te gebeuren. Ik wil daarover het gesprek aangaan. En ik wil er voor zorgen dat ons beleid eenduidiger wordt.”

Kustpact
De gedeputeerde zal de resultaten van de inventarisatie de GS-brief volgende week 6 april 2016 bespreken met de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving, en daarna met betrokken gemeenten en organisaties. Ook zal zij de conclusies inbrengen in het landelijke Kustpact-overleg onder leiding van minister Schultz van IenM. In het Kustpact maken de kustprovincies en een groot aantal andere partijen gezamenlijke afspraken met de minister over de ruimtelijke kwaliteit en (bouw)bescherming van de Nederlandse kust.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet