NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelders Natuurnetwerk groeit

15 nov 2016

De helft van de grond voor nieuwe natuur is aangekocht en ruim een derde al ingericht. In totaal moeten we zorgen voor 4.273 hectare grond voor nieuwe natuur en 8.414 hectare nieuwe natuur inrichten vóór 2025. Dit hebben we in 2011 afgesproken met het Rijk.

Goed op weg voor nieuwe natuur
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur en landschap: ‘Ik ben blij met de goede en prettige samenwerking met allerlei partijen in Gelderland, zoals landgoederen, burgers en natuurorganisaties. Samen maken we concrete afspraken waarbij we hen ondersteunen met subsidies voor het aankopen, inrichten en beheren van de natuur. En deze aanpak werkt, want we zijn goed op weg.’

Stand van zaken per 1 januari 2016
In 2015 is 324 hectare nieuwe natuur en 973 bestaande natuur ingericht. Grondaankopen voor nieuwe natuur: 50% is aangekocht of van functie veranderd, van 7% is functieverandering aangevraagd, van 24% zit functieverandering in de pijplijn en voor 19% zijn er nog geen initiatieven.

Inrichten nieuwe natuur: 37% is ingericht, van 16% is inrichting onderhanden, beschikt of aangevraagd, van 15% zit inrichting nieuwe natuur in de pijplijn en voor 32% zijn er nog geen initiatieven voor het inrichten van nieuwe natuur

Natuurmaatregelen voor aanpak stikstof
Voor de 11 Natura 2000-gebieden van Gelderland hebben we in 2015 speciale afspraken gemaakt met waterschappen en terreinbeheerders. Het gaat daarbij om maatregelen die de gevolgen van de neerslag van stiktof beperken, zoals speciale beheermaatregelen én maatregelen die gebieden natter maken. Deze herstelmaatregelen moeten voor 30 juni 2021 uitgevoerd zijn.

Herstelmaatregelen Natura 2000-gebieden
Vaak is hiervoor een verandering van het bestemmingsplan nodig. Voor de gebieden Stelkampsveld, Binnenveld en Lingegebied-Dieftdijkzijn we in overleg met de gemeenten over het opstellen van een inpassingsplan. Voor de gebieden Landgoederen Brummen, Wooldse Veen, Bekendelle, Korenburgerveen, Willinks Weust, Wisselse Veen en de Bruuk bekijken we in overleg met de gemeenten of daarvoor een inpassingsplan nodig is.

Herstelmaatregelen nieuwe natuur: 9% van de herstelmaatregelen zijn gereed, 25% van de maatregelen zijn gestart, 45% van de maatregelen zijn beschikt maar nog niet gestart, 21% van de maatregelen zijn nog niet beschikt

Focus op compact natuurnetwerk
Om het Gelderse natuurnetwerk compact en onderling goed te verbinden, willen we minder gronden in aanmerking laten komen voor (nieuwe) natuur. Samen met onze partners hebben we hiervoor een voorstel voor het verkleinen van het zoekgebied voor nieuwe natuur in de Omgevingsvisie. Dit nemen we mee in het aanpassen van de Omgevingsvisie in 2017.

Bekijk de Statenbrief met bijlagen met daarin de voortgang van het Gelders Natuurnetwerk.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet