NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gezamenlijke aanpak overlast waterplanten in Weerribben-Wieden

18 juni 2020

Overlast van waterplanten in de Oostelijke Belterwijde, onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden, wordt voortaan effectiever aangepakt. Onder regie van de provincie Overijssel hebben overheid, recreatiebedrijven en natuurbeschermers de handen ineen geslagen.

Mede dankzij de groei van waterplanten is de waterkwaliteit in Nationaal Park Weerribben-Wieden flink verbeterd. Maar er is ook een keerzijde en dat is dat de recreatievaart er hinder van ondervindt in met name de Oostelijke Belterwijde. Door groei van waterplanten wordt vlot en veilig varen nogal eens belemmerd. De plaatselijke zeilvereniging vreest zelfs voor haar voortbestaan. Aan de andere kant is het verbeteren van de waterkwaliteit en de groei van bepaalde waterplanten in dit gebied een wettelijke doelstelling in het kader van Natura 2000.

Binnen het huidige beheerplan is het mogelijk om beperkt te maaien zonder vergunning of meer te maaien met vergunning. Toch blijkt het juridisch kader in de praktijk erg complex, waardoor maaiactiviteiten tot nu toe nauwelijks van de grond komen. Omdat de provincie niet alleen verantwoordelijk is voor het natuurbeleid, maar ook de recreatie en economie in het gebied een warm hart toedraagt, is in 2018 actie ondernomen richting een oplossing.

Overeenkomst met partners
Het resultaat is een overeenkomst die ondertekend is door alle relevante partners in het gebied. Ze spreken hierin uit dat de hinder die waterplanten kunnen veroorzaken een gezamenlijk probleem is. Betrokken partners van de provincie zijn gemeente Steenwijkerland, waterschap Drents Overijsselse Delta, vereniging Natuurmonumenten, vereniging Sportvisserij Oost Nederland, vereniging HISWA-RECRON, zeilvereniging Belterwiede, vereniging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en vereniging recreatieondernemers Weerribben-Wieden Koptop.

Jaarlijks maaiplan
Belangrijk onderdeel van de overeenkomst is het jaarlijks opstellen van een concreet maaiplan voor de Oostelijke Belterwijde. Hierin wordt vastgelegd op welke plek gemaaid wordt en hoe de kosten onderling verdeeld worden van de maaiwerkzaamheden. De regie voor dit plan ligt bij de gemeente Steenwijkerland. Waterschap en provincie toetsen daarna of de wettelijke waterkwaliteits- en natuurdoelen in gevaar dreigen te komen. Alleen wanneer deze niet in gevaar komen kan er daadwerkelijk gemaaid worden. Dit gebeurt dan gecoördineerd door één partij en onder ecologisch toezicht.

Afspraken lopen drie jaar
Omdat het huidige Natura 2000-beheerplan in 2023 afloopt, loopt de overeenkomst drie jaar. In het nieuwe beheerplan willen betrokken partijen voor een langere termijn afspraken vastleggen over het maaibeleid in het Nationaal Park.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet