NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Goed resultaat voor Nederland bij akkoord visquota 2016

16 december 2015

In Brussel hebben de EU-lidstaten en de Europese Commissie een akkoord bereikt over de visquota voor 2016. Het akkoord bevat voor de Nederlandse visserij belangrijke elementen, zoals verruiming van de vangstmogelijkheden voor tong en een onveranderd aantal dagen waarop gevist kan worden.

Goed resultaat
Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken spreekt van een goed resultaat. “Zeker daar waar het om de Noordzee gaat zijn na intensief onderhandelen goede afspraken gemaakt die leiden tot een blijvend gezonde visstand en toekomstperspectief voor de sector. Onze inzet was een duurzaam en eerlijk akkoord voor zowel vis als visserij. Dit akkoord voldoet aan die criteria, al heb ik ook gemerkt dat de strijd tegen overbevissing niet in alle delen van Europa evenveel prioriteit heeft.”

De afgelopen jaren is de hoeveelheid tong in de Noordzee sterk toegenomen. Dat biedt de mogelijkheid om het quotum voor deze voor de Nederlandse visserijsector belangrijke vissoort met 10% te verhogen. Daarnaast mogen Nederlandse Noordzeevissers in 2016 maximaal eenzelfde hoeveelheid van onder andere schol, rog, schar, bot, witje en tongschar vangen als dit jaar. Hetzelfde geldt voor de grote zilvervis, die vooral gevangen wordt in de wateren ten westen van Schotland. Voor zeebaars worden de vangstmogelijkheden drastisch beperkt, zodat deze soort zich kan herstellen. Kleine vissers worden hierbij ontzien. Alle afgesproken visquota zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies, het principe van maximale duurzame opbrengst en op de meerjarenplannen die overbevissing tegengaan

Aanlandplicht
Tijdens de Landbouw- en Visserijraad is op initiatief staatssecretaris Van Dam ook veelvuldig gesproken over de aanlandplicht, die bepaalt dat bijvangst met ingang van 1 januari 2016 niet meer mag worden teruggegooid in zee. Het pleidooi voor een half jaar uitstel van de administratieve verplichtingen vond echter geen gehoor. Wel gaf Eurocommissaris Vella (Visserij) aan open te staan voor een pragmatische aanpak bij de introductie van de aanlandplicht. Nederland zal daarom begin januari met de andere Noordzee-lidstaten overleggen over een gepaste vorm van geharmoniseerde handhaving in de eerste helft van 2016.

Systematiek visquota
Elk jaar stellen de Europese visserijministers en de Europese Commissie de totale vangsthoeveelheden (total allowable catches, TAC's) vast voor de verschillende vissoorten. Dat gebeurt op basis van adviezen van onder meer de International Council on the Exploration of the Sea (ICES), en de Scientific Technical Economical Committee on Fisheries (STECF). De quota voor de Nederlandse visserijsector worden vervolgens aan de hand van een vaste verdeelsleutel afgeleid van de totale vangsthoeveelheden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet