NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen licht van Europa voor collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer

8 jan 2016

Op 6 januari 2016 heeft de Europese Commissie de eerste aanpassing van het Nederlandse Programmadocument POP3 (het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020) goedgekeurd. Europa bekrachtigt daarmee formeel de collectieve aanpak van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016, kort nadat de Europese Commissie in december 2015 het uitbetalen van een leefgebiedenvergoeding voor het agrarisch natuurbeheer al mogelijk maakte in haar regelgeving. “Dit is een heel mooi resultaat en nu kunnen we het vernieuwde stelsel gaan uitvoeren met instemming van Brussel”, aldus gedeputeerde Johannes Kramer portefeuillehouder agrarisch natuurbeheer van de bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO. Europa stelt met de POP -3 aanpassing onder andere ook aanvullende middelen beschikbaar voor waterdoelen. Het verzoek tot notificatie is op 24 augustus 2015 ingediend.

Agrarische collectieven voeren agrarisch natuurbeheer uit op meest kansrijke plekken
Met ingang van 1 januari 2016 vragen agrarische collectieven subsidie aan voor agrarisch natuurbeheer. Boeren vragen dus niet meer individueel subsidie hiervoor aan. Door deze wijziging zal het agrarisch natuur- en landschapsbeheer ecologisch effectiever en efficiënter worden. De effectiviteit neemt toe doordat gewerkt wordt met natuurdoelen en beheeractiviteiten op gebiedsniveau. Er wordt ook gekozen voor specifieke gebieden, waar naar verwachting de beste resultaten bereikt kunnen worden. De efficiëntie in de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer zal toenemen door enerzijds het veel grotere aantal betrokkenen bij één contract (collectief van landbouwers en andere landbouwgrondgebruikers, die samen een contract afsluiten) en het daardoor veel geringere aantal aanvragers, maar ook doordat gelet wordt op behaalde resultaten.

Aanvullende investeringen Water
De programmaherziening ‘water’ houdt in, dat er vanuit Pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid ( GLB ) € 20 miljoen per jaar extra aan EU-middelen beschikbaar wordt gesteld voor waterdoelen. De waterschappen stellen voor een periode van zeven jaren jaarlijks ook € 20 miljoen beschikbaar voor het bereiken van waterdoelen. De middelen worden ingezet voor investeringen in al goedgekeurde maatregelen.

Het herziene programmadocument POP3 wordt binnenkort op de website van het Regiebureau POP geplaatst: www.regiebureau-pop.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet