NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen licht voor Limburgs-Brabants plan veilige Maas

14 okt 2016

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft ingestemd met het voorstel van de Stuurgroep Deltaprogramma Maas om de Maasregio beter te beschermen tegen hoogwater. Het gaat om 8 projecten bij Thorn, Venlo, Baarlo, Arcen, Well, Oeffelt en tussen Ravenstein en Lith.

De Maas in Brabant
De plannen hiervoor kunnen nu nader worden uitgewerkt. In totaal trekken rijk, regionale overheden en Natuurmonumenten hier samen 400 miljoen euro voor uit. De werkzaamheden moeten vóór 2030 klaar zijn. Met name de verandering van het klimaat maakt extra bescherming van het gebied rond de Maas tegen hoogwater noodzakelijk. Bij het maken van de plannen trekken ministerie, provincies, Maasgemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen samen op in de stuurgroep Deltaprogramma Maas. De Maas is immers één geheel; maatregelen op de éne plaats hebben gevolgen op andere plaatsen.

Prestatie
De stuurgroep is er in geslaagd de afgelopen jaren een samenhangend en gedragen maatregelenpakket op te stellen. Tot grote tevredenheid van de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout, die voorzitter is van de stuurgroep: ‘Dat zoveel partijen in Limburg, Gelderland en Noord-Brabant er in geslaagd zijn om met elkaar een voorstel te ontwikkelen voor waterveiligheid èn regionale ontwikkeling langs de Maas, is een prestatie van formaat.’

Ruimtelijke kansen benutten
Het plan van de Maaspartners zorgt voor meer waterveiligheid door een combinatie van dijkverbeteringen en het creëren van meer ruimte voor de rivier. Tegelijkertijd worden kansen benut om bepaalde gebieden ruimtelijke en economisch te verbeteren.

Niet in beton gegoten
De 8 projecten worden de komende jaren in nauwe samenwerking van overheden en belanghebbenden uitgewerkt. Daarna worden definitieve besluiten genomen over de uitvoering die uiterlijk in 2028 moet zijn afgerond. Stuurgroeplid Daan Prevoo, gedeputeerde in Limburg: ‘Het gaat niet om in beton gegoten plannen. Alle projecten worden de komende jaren verder uitgewerkt, samen met de partners en iedereen die langs de Maas woont, werkt en recreëert. Daarbij kijken we nadrukkelijk niet alleen naar hoogwaterbescherming, maar ook naar meekoppelkansen. Geen enkel project staat op zichzelf en goed overleg met alle betrokkenen is een absolute voorwaarde.’

Waterschappen
De waterschappen werken momenteel aan de voorbereiding van de voorziene dijkversterkingen. Zij zijn bij diverse projecten ook de trekkende partij voor de uitwerking van de rivierverruimingen.

Onderzoeken
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan bovendien door met vier lopende onderzoeken. Die hebben betrekking op Maastricht, de Lob van Gennep, Waterfront Ravenstein en het Maasoeverpark ter hoogte van ’s-Hertogenbosch.

Lange termijn
De Stuurgroep Deltaprogramma Maas werkt door aan de strategie voor de lange termijn, voor de periode na 2030. In 2050 moet heel Nederland voldoen aan de nieuwe normen voor hoogwaterveiligheid die met ingang van 2017 van kracht worden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet