NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Groen ondernemerschap om natuur in stand te houden

10 dec 2014

In de Rijksnatuurvisie 2014 wordt een toekomstbeeld geschetst van het natuurbeleid. In dat beeld spelen bedrijven en private partijen een belangrijke rol. Heden ten dage zijn er al verschillende bedrijven die bovengemiddeld aandacht besteden aan natuurbehoud en duurzame productie. Maar hoe en waarom doen ze dat? En wat kan de overheid doen om meer bedrijven te stimuleren dergelijke keuzes te maken, en hoe sluit dat aan bij de ambitie van de Rijksnatuurvisie 2014? Onderzoekers van LEI Wageningen UR hebben uitgezocht wat de rol van bedrijven is bij het in stand houden van natuur en ecosysteemdiensten.

Rijksnatuurvisie
In de Rijksnatuurvisie 2014 staat dat groen ondernemerschap een centrale rol heeft in de toekomst bij natuurbeheer in Nederland. Het bedrijfsleven moet meer mogelijkheden krijgen om een bijdrage te leveren aan het in stand houden en beheren van natuur. Een aantal bedrijven en sectoren die voorop lopen in duurzaam gebruik van natuur en ecosysteemdiensten zijn onderzocht. Het gaat om de sectoren biologische landbouw en MSC-gecertificeerde visserij, en verder om twee bedrijven binnen de recreatiesector, een bedrijf binnen de (Cradle-to-Cradle) bouw, en om de waterleidingbedrijven.

Zeven factoren
De onderzoekers hebben zeven factoren benoemd om de bijdragen van bedrijven aan behoud van natuur en ecosysteemdiensten in kaart te brengen. Op bedrijfsniveau spelen de bedrijfskarakteristieken, afhankelijkheid van ecosysteemdiensten en winstgevendheid een belangrijke rol. Daarnaast zijn op het niveau van de samenleving als geheel kennisontwikkeling, maatschappelijke ontwikkelingen, institutionele ontwikkelingen en overheidsbeleid een belangrijke factor. Tot slot kunnen NGO’s en belangrijke bedrijven en personen (key players) binnen een keten invloed uitoefenen.

Actief ‘groen’ investeren
Het actief investeren in grootschalige natuur en ecosysteemdiensten is te zien bij de waterleidingbedrijven. Zij hebben vanwege hun drinkwaterproductie een grotere schaal van werken. Ook biologische landbouwbedrijven zijn actieve investeerders omdat ze extra afhankelijk zijn van regulerende diensten, omdat ze geen gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gebruiken. Recreatiebedrijven en Cradle-to-Cradle-bouwbedrijven investeren actief in natuur en ecosysteemdiensten, maar dit betreft kleinschalige natuur op het eigen terrein. Bij veel bedrijven gaat het verder niet zozeer om natuurbescherming, maar om het beperken van de schade die men, door het productieproces, toebrengt aan ecosysteemdiensten. Deze bedrijven dragen bij aan duurzame productieprocessen, ketenverantwoordelijkheid, verantwoorde afzetmogelijkheden, etc. Daardoor kan het resultaat een bijdrage aan behoud van ecosysteemdiensten zijn.

Aansluiting bij Rijksnatuurvisie
De Rijksnatuurvisie 2014 gaat uit van marktinitiatieven gecombineerd met faciliterend beleid. Burgers en bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen wat betreft natuur, investeren allereerst in de eigen omgeving en in het beperken van de schade die zij zelf toebrengen aan natuur en ecosysteemdiensten. Het actief investeren in grootschalige natuur en ecosysteemdiensten zien we alleen bij de waterleiding-bedrijven, die een hybride status hebben tussen privaat en publiek in.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet