NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grondtransactie maakt nieuwe natuur mogelijk

4 jul 2017

Provincie Flevoland en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben overeenstemming bereikt over de ruiling van percelen van het Rijksvastgoedbedrijf met gronden van Staatsbosbeheer en Stichting Het Flevo-landschap. Het betreft gronden uit het voormalige Oostvaarderswold, die zijn ingebracht als werkkapitaal voor het programma Nieuwe Natuur van de provincie. Met de recente ondertekening van de grondruilakten, verandert circa 450 hectare Flevolandse grond van eigenaar. Het is een van de grootste grondruilingen ooit in de provincie. De provincie verwacht voor Nieuwe Natuur-projecten nog dit jaar realisatieovereenkomsten te kunnen afsluiten.

Nieuwe Natuur-projecten
Een groot deel van de Nieuwe Natuur-projecten is gepland op gronden van het RVB. Om deze gronden voor de projecten beschikbaar te maken, heeft de provincie afstemming gezocht met het RVB over ruiling. Het RVB gaf er de voorkeur aan om de gronden voor meerdere projecten in 1 transactie te ruilen. Nu dat is geslaagd, is grond op de juiste plek beschikbaar voor de realisatie van de projecten Eemvallei-Zuid, Noorderwold-Eemvallei (in het Oosterwoldgebied bij Almere), Hollandse Hout (deelproject van het Oostvaardersplassengebied), Urkerveld en Gouden Randen (langs de Pampushout bij Almere).

Blauwe Kiekendieven
Door de ruiling komt ook grond beschikbaar voor de verplichting om het foerageergebied voor Blauwe Kiekendieven in Flevoland in stand te houden. Die verplichting was ontstaan door de uitbreiding van de gemeente Almere en de aanleg van de verbindingsweg en halve aansluiting op de A6 ten behoeve van de uitbreiding van Lelystad Airport. De grondtransactie voor de Blauwe Kiekendieven is meegenomen in de ruil met het RVB voor het programma Nieuwe Natuur. De provincie is erg blij dat het RVB meewerkt aan de maatschappelijke doelen van het programma Nieuwe Natuur.

Programma Nieuwe Natuur
De provincie hoopt dat na deze belangrijke eerste stap ook snel overeenstemming kan worden bereikt met het RVB over de transactie van een 2e deel gronden voor dit programma. Met het programma Nieuwe Natuur stelt provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. En natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet