NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groot deel taken Dienst Landelijk Gebied naar RVO.nl

27 febr 2015

Per 1 maart 2015 wordt Dienst Landelijk Gebied (DLG) opgeheven. Het grootste deel van de taken van DLG wordt overgenomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de provincies.

Continuïteit en kwaliteit
Vanaf 1 maart kunt u bij RVO.nl terecht betreffende oud DLG taken op het gebied van o.a. GIS Competence Centre, grond, subsidies en (inter)nationale projecten. Bij provincies gaat het veelal over gebiedsontwikkelingsprojecten en natuurontwikkeling. Een klein deel van de doorlopende projecten en taken wordt overgenomen door andere partijen zoals het Kadaster, waterschappen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en gemeenten. Uitgangspunt is dat continuïteit en kwaliteit van de opdrachten wordt geborgd.

Meer informatie
Hieronder vindt u meer informatie over het opdrachtenpakket. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-0424242. Voor de genoemde gebiedsprojecten adviseren wij u contact op te nemen met de betreffende Provincie.

Per 1 maart 2015 komen de volgende taken over naar RVO.nl:

Natuur midden in de samenleving
In april jl. heeft staatssecretaris Dijksma de Rijksnatuurvisie uitgebracht. Het ministerie van Economische Zaken werkt op dit moment samen met provincies en vele anderen aan een uitvoeringsprogramma. Een aantal lopende Rijksopdrachten wordt onder de noemer van deze opdracht bij RVO.nl voortgezet. Dat is onder andere het werk aan de omvorming naar een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer, verdienmodellen groenblauw Almere, boeren voor natuur en green deals.

Natura 2000
Ter ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken voor de regie op het beleid voor Natura 2000 voert RVO.nl een aantal taken uit zoals het technisch inhoudelijk beheer van de aanwijzingsbesluiten.

Ecologische advisering natuurwetgeving
Advisering door RVO.nl betreffende ontheffingsaanvragen in het kader van de Flora- en Faunawet. Daarnaast wordt een kleine bijdrage geleverd aan advisering over de Boswet en aan passende beoordelingen Natuurbeschermingswet.

Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) / Maaswerken
Dit betreft de voortzetting en afronding van het uitvoeringsprogramma NURG en in 2015 nog enige werkzaamheden voor de Maaswerken.

Natuurambitie Grote Wateren
Het ministerie van Economische Zaken heeft een verkenning uitgevoerd van de mogelijkheden voor natuurlijke ontwikkeling in het Waddengebied, de grote rivieren, IJsselmeer, Zuidwestelijke Delta en de Noordzee. De opdracht aan RVO.nl is te werken aan de doorontwikkeling en verdieping van de verkenning.

Internationaal natuurbeleid
De taken die belegd zijn bij RVO.nl richten zich op het bevorderen van duurzaam grondgebruik.

Ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap
Dit betreft ondersteuning van de Rijksadviseur Landschap en Water en uitvoering van (inter-)nationale verplichtingen, zoals de Werelderfgoedlijst en Europese Landschapsconventie.

Onteigening en inrichting Hedwigepolder / Westerschelde

Uitvoering Hamsterprogramma

Doorwerking ruimtelijk beleid in de regio
RVO.nl voert taken uit in opdracht van de beleidsdirectie Regio en Ruimtelijke Economie en richt zich o.a. op de Rijksambities met betrekking tot biobased economy en energietransitie in de main-, brain- en greenports (bijv. havenontwikkeling Delfzijl).

Uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen

Mestbeleid
Ondersteuning van de agrarische sector bij lopende en nieuwe pilots in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en opzet van een community of practice.

Herstructurering glastuinbouw
Rvo.nl ondersteunt de gebiedsprocessen, analyse en kennisontwikkeling t.b.v. structuurverbetering en energievraagstukken.

Vergroening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Ontwikkeling van concepten en praktijkvoorbeelden van vergroening, waarin een relatie wordt gelegd met andere beheeropgaven (natuur) en de Kaderrichtlijn Water.

Internationaal Agro-beleid
Acquireren, initiëren en uitvoeren van internationale projecten, gekoppeld aan het Topsectorenbeleid. De projecten hebben betrekking op voedselzekerheid, grondstoffen, water, biobased economy (BBE) en geo data.

GIS Competence Center
Het GIS Competence Center is een samenwerkingsverband tussen RVO.nl en DLG. De (Rijks)taken worden nu gebundeld bij RVO.nl.

Bureau Beheer Landbouwgronden
De opdracht is in 2015 gericht op het efficiënt beheren van de grondvoorraad en het opstellen en uitvoeren van verkoopplannen, die in opdracht van de financiers worden opgesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet