NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grote stap gezet in totstandkoming Zeeuwse Kustvisie

16 dec 2016

Op 14 december 2016 is de concept Zeeuwse Kustvisie door de samenwerkende partners onderschreven. Met de Zeeuwse Kustvisie wordt er gewerkt aan het beschermen en versterken van de natuur- en landschapskwaliteiten en er wordt gewerkt aan de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. De waterveiligheid blijft gewaarborgd.

Hoe verder
De komende maanden bespreken de partners de visie met hun achterban. Na deze consultatieronde werken de samenwerkende partners in het voorjaar van 2017 toe naar een definitieve Zeeuwse Kustvisie. De definitieve visie is een bouwsteen voor het beleid en de uitvoeringsagenda van de Zeeuwse overheden en samenwerkende partijen. Bij de vertaling van de Kustvisie naar beleid, zullen inspraakmogelijkheden voor de Zeeuwse bevolking worden georganiseerd.

Zeeuwse Kustvisie: een blik op de toekomst
De Zeeuwse Kustvisie bestaat uit twee delen: een visiedocument en een notitie 'Overgangsbeleid'. Het visiedocument gaat in op strand, duinen, dammen, Zeeuwse badplaatsen en het daaraan grenzende agrarische achterland. Belangrijke aspecten zijn het beschermen, versterken en beleven van bestaande en nieuwe regionale kwaliteiten van de Zeeuwse kust. De notitie overgangsbeleid geeft aan hoe met lopende projecten wordt omgegaan. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten in samenhang worden gezien.

Uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie:
- Waterveiligheid in combinatie met andere functies
- Beschermen en versterken van natuur en landschap
- Vernieuwing in de recreatiesector blijft noodzakelijk

Waterveiligheid in combinatie met andere functies
Het strand, de duinen en de dammen garanderen de waterveiligheid. De natuur- en recreatiestranden bieden ruimte voor rust, natuur, beleving en vermaak voor inwoner en toerist. Extra strandbebouwing is om deze kwaliteiten in balans te houden niet toegestaan.

Natuur- en landschapswaarden
Bestaande natuur en landschappen wordt beschermd en versterkt. Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande gebieden en in de natuurbeleving van de Zeeuwse natuurgebieden.

Toekomst recreatiesector
De recreatiesector wordt gestimuleerd om de kwaliteit te verbeteren en om tot een gevarieerd aanbod te komen voor het optimaal beleven van de Zeeuwse kust. Ook zijn speciale aandachtsgebieden benoemd. Hier liggen kansen om de kwaliteit van de kust in zijn geheel te ontwikkelen. Bij recreatieve ontwikkelingen moet er samenhang zijn tussen het recreatieterrein en het landschap.

Waarom een kustvisie?
De Zeeuwse kust is van grote waarde. Het is een aantrekkelijk recreatiegebied, bevat mooie natuur en beschermt ons tegen water. De Zeeuwse kustvisie is opgesteld om de kustkwaliteiten te beschermen, versterken en te ontwikkelen. De kustvisie is opgesteld door de Zeeuwse Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Samen sterk voor de Zeeuwse kust!

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet