NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Habitattoets heroverwogen

27 jan 2015

De huidige invulling van de Natura 2000-habitattoets lijkt niet voldoende voorbereid op de eisen van een duurzame samenleving. In gebieden waar veel functies zoals natuur, landbouw, wonen, werken en vervoer een plek moeten krijgen, kan een exclusieve ecologische toetsing tot uitkomsten leiden die een duurzame gebiedsontwikkeling in de weg staan. Alterra Wageningen UR heeft gezocht naar juridische vernieuwing om aan deze bezwaren tegemoet te komen.

Eenzijdige toetsing
De huidige rechterlijke interpretatie van de habitattoets kan door zijn eenzijdige toetsing op enkele nauw omschreven en vaste ecologische instandhoudingsdoelstellingen een juridische belemmering vormen voor duurzame gebiedsontwikkeling. Deze belemmeringen zijn terug te voeren op de Europese wettekst zelf en op de interpretatie en vertaling daarvan. De Europese rechter heeft in de recente Galway-zaak bevestigd dat ook bij passende beoordeling getoetst zal moeten worden aan de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Daardoor kan de habitattoets op gespannen voet komen te staan met het Europese beginsel van duurzaamheid en het recente EU-beleidsinitiatief van Green Infrastructure. Toetsing aan alleen het planet-aspect, maakt een triple P-weging volgens het recht onmogelijk.

Belemmeringen opheffen
Wettelijke introductie en rechterlijke toepassing van het duurzaamheidsbeginsel om te corrigeren is een mogelijkheid om belemmeringen op te heffen. Wanneer dit gebeurt wanneer een habitattoets wordt gevolgd door een duurzaamheidstoets dan kunnen hieraan ook weer bezwaren kleven. Het ligt voor de hand om een alternatieve Galway-oplossing te kiezen. Deze praktische benadering verbreedt zich dan tot duurzame gebiedsontwikkeling, en aan de hand van het criterium van integrity of the site mag een triple P-weging worden verricht.


Habitattoets heroverwogen; Belemmeringen van de habitattoets voor duurzame groei en evenwichtige gebiedsontwikkeling (501,38 kb)
Reconsidering the habitats assessment; The compatibility of the habitats assessment with green infrastructure (232,27 kb)
Juridische aspecten van gebiedsgericht natuurbeleid (Natura 2000) (655,39 kb)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet