NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Hart van de Heuvelrug werkt! – gebiedsgerichte aanpak in provincie Utrecht

4 feb 2015

In de aanloop naar de Natuurtop, die morgen plaatsvindt op de vliegbasis Soesterberg, zijn de afgelopen weken provinciale voorbeelden van natuurbeleid in de praktijk gepresenteerd op www.ipo.nl. Deze reeks natuurprojecten noemen we: ‘Natuurlijk in beweging’. In deze reeks heeft u kunnen zien hoe verschillende provincies samen met maatschappelijke partners op eigen wijze natuur ontwikkelen en beheren. Provincie Utrecht sluit onze reeks natuurprojecten af met het platform ‘Hart van de Heuvelrug’, met bijzondere aandacht voor het onlangs geopende Park Vliegbasis Soesterberg!

Hart van de Heuvelrug
Centraal op de Utrechtse heuvelrug, tussen Zeist, Soest en Amersfoort, ligt het Hart van de Heuvelrug. Een landschap met veel waardevolle natuur, ontstaan door het verschil in hoogte, dat de Utrechtse Heuvelrug uniek maakt. Dit gebied ligt ook aan de rand van de randstad. Een plek waar vele miljoenen mensen wonen, werken, recreëren en zorg krijgen. Met een toenemende druk op de ruimte voor wonen en werken en de steeds verdere versnippering van het landschap was, volgens provincie Utrecht, in 2004 de tijd rijp voor een gebiedsgerichte aanpak van het Hart van de Heuvelrug. Het doel van zo’n gebiedsgerichte aanpak is om de ‘kwaliteit’ in het gebied te verhogen. Die kwaliteit kan volgens de provincie Utrecht alleen ontstaan wanneer er een balans wordt gezocht tussen wonen, werken, zorg, natuur en recreatie. Een balans die uiteindelijk ook moet leiden tot het creëren van meer natuur.

Binnen het platform Hart van de Heuvelrug worden in totaal 25 projecten uitgevoerd. Zowel gericht op nieuwe natuur en recreatie, als op wonen en werken. Het aankopen en ontwikkelen van natuur kost geld. Om deze groene ambities mogelijk te maken zijn ook de aanwezigheid van woningbouw en bedrijvigheid in het gebied noodzakelijk. Rode en groene gebieden worden uitgewisseld in een soort schaakbordmodel. De kosten worden gedragen door de opbrengsten uit nieuwe woningen en bedrijven. Daarnaast is er, vanwege de onderlinge financiering, sprake van financiële verevening, ook over de eigen grenzen heen. Dit is het beste te zien bij zorginstellingen. Op enkele zorgterreinen worden nieuwe kleine woonwijkjes toegevoegd. Op andere terreinen worden woningen verplaatst naar nieuwe wijken in de gemeente en wordt vrijgekomen ruimte weer omgevormd tot natuur.

Park Vliegbasis Soesterberg is het kroonproject van Hart van de Heuvelrug. Dit terrein kent een rijke en unieke geschiedenis. Hier ligt de bakermat van de Koninklijke Luchtmacht: het eerste militaire vliegterrein in Nederland. Deze voormalige luchtmachtbasis is een gebied van bijna 1000 voetbalvelden groot, dat na de overdracht van Defensie is ingericht voor natuur. Zo is het natuurgebied op de vliegbasis op verschillende plekken verbonden met omringende natuurgebieden door middel van ecoducten. Ook is een stuk landingsbaan voor een deel begroeid, zodat bijvoorbeeld dieren als hagedissen en insecten daar gemakkelijk kunnen oversteken. De provincie Utrecht, gemeente Soest, gemeente Zeist en het Utrechts Landschap hebben samengewerkt aan de herinrichting van de vliegbasis tot natuurgebied, met ruimte voor cultuur, recreatie en wonen. Zo is er een algemeen informatiecentrum over de gehele Utrechtse Heuvelrug. Ook heeft een deel van het terrein een recreatieve functie gekregen: het nieuwe Nationaal Militair Museum. Tegen de bebouwing van Soesterberg aan worden maximaal 440 duurzame woningen gebouwd verdeeld over de beide gemeenten. De landingsbanen blijven prominent aanwezig in het gebied, als herinnering aan een eeuw vliegen. De zweefvliegclub blijft gebruik maken van het terrein.

Samenwerking
Dit project wordt mogelijk gemaakt door zeventien partners, onder leiding van de Commissaris van de Koning van Utrecht, Willibrord van Beek. De zeventien betrokken partners bestaan uit onder andere de provincie Utrecht, gemeenten, de betrokken ministeries, zorgpartijen, het Utrechts Landschap en de Kamer van Koophandel. De gedeelde ambitie om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren bindt de zeventien partijen. Door samen te werken kunnen de ambities in samenhang en in afstemming met elkaar gerealiseerd worden. De provincie heeft de rol van regisseur bij het project en realiseert een aantal van de deelprojecten.

Het natuurproject Hart van de Heuvelrug past perfect in het nieuwe natuurbeleid van de provincie Utrecht. De hoofdlijnen van dit beleid zijn: inzet op een robuust natuurnetwerk, meer aandacht voor beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuurgebieden, het versterken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van inwoners en de inzet op financieringsmodellen, zodat het natuurbeleid minder afhankelijk wordt van de overheid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet