NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Illegale aanleg zonnepanelen Weperpolder schaadt vogels

23 jan 2019

Vrijwel niemand zal ontkennen dat een wereldwijde energietransitie noodzakelijk is. Maar zoals het met de zonnepanelen in de zandwinplas aan de Weperpolder in Friesland gaat moet het dus niet.

Belangrijke slaap- en rustplaats voor vogels
De zandwinplas bij de Weperpolder is een belangrijke slaap- en rustplaats voor vogels, waaronder verschillende soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Fochtelooerveen speciaal is aangewezen. Het daarbij om de wilde zwaan, kleine zwaan, toendrarietgans, kolgans, slobeend en wintertaling. Het bedrijf GroenLeven wil een groot drijvend zonnepark op de zandwinplas plaatsen. Vogelbescherming Nederland heeft de initiatiefnemers via de gemeente erop gewezen dat bij de aanleg van het zonnepark moet worden voldaan aan de strikte beschermingsvereisten die gelden voor vogels en hun rustplaatsen op grond van de Wet natuurbescherming.

Illegale aanleg testpanelen
Voor de aanleg van het zonnepark is onderzoek uitgevoerd. GroenLeven heeft op het laatste moment een ontheffing aangevraagd bij de provincie. Het bedrijf heeft echter vervolgens niet gewacht met de uitvoering van de werkzaamheden. GroenLeven begon gewoon meteen met de aanleg van panelen zonder de vereiste ontheffing en vergunning. De provincie Fryslân sommeerde GroenLeven om het werk te stoppen. Maar zelfs een dwangsom mocht niet baten. Het leggen van de eerste ‘testpanelen’ werd afgemaakt: 1,5 ha (5.670 zonnepanelen) werden op pontons geïnstalleerd. Tijdens deze werkzaamheden vermeden de watervogels massaal de zandwinplas. Er was dus duidelijk sprake van verstoring van deze belangrijke slaap- en rustplaats voor vogels.

De provincie zal nu een oordeel moeten vellen over de illegale aanleg van de testpanelen en de eventuele gevolgen daarvan. De Wet natuurbescherming staat vooralsnog in de weg aan het leggen van meer panelen op de plas, omdat niet is voldaan aan de wettelijke vereisten. Meer onderzoek moet uitwijzen of, en zo ja, onder welke voorwaarden de activiteit doorgang kan vinden. De beoogde fase 2 van het zonnepark voorziet in 28.800 panelen en beslaat ca 6,7 ha. De zandwinplas is totaal 19,6 ha groot. Dat betekent dat goed onderzocht moet worden wat de effecten zijn van het leggen van de zonnepanelen op de betrokken vogelsoorten. Op basis daarvan moet worden beoordeeld of, en zo ja onder welke voorwaarde, een ontheffing en vergunning kan worden verleend.

Hoe het wel moet
Het aanleggen van zonnepark Weperpolder wijst uit dat het plaatsen van zonnepanelen op het water en op land zorgvuldig en met inachtneming van de Wet natuurbescherming moet gebeuren. Er zijn veel plekken in ons land waar zonnepanelen en windmolens geplaatst kunnen worden zonder natuurschade. Soms zal dat wat extra kosten dan in of bij een natuurgebied. Maar daardoor blijft ons land wel leefbaar. Leefbaar voor mensen maar ook voor vogels en andere dieren. Die zijn vaak al de dupe van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Laat ze niet ook nog een keer de dupe worden van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet