NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Inloopavonden project Oostvaardersoevers

27 nov 2019

Het doel van Oostvaardersoevers is om het Markermeer te verbinden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Hierdoor kunnen vissen en andere waterdieren makkelijker van het ene naar het andere gebied. Dit versterkt de natuur en de natuurbeleving in de drie gebieden.

Startbeslissing
In november ondertekende minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Startbeslissing van het project Oostvaardersoevers, na afstemming met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hiermee is een akkoord gegeven om verder te onderzoeken hoe de verbinding gerealiseerd kan worden. Ook is vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren 45 miljoen euro gereserveerd voor het project. Rijkswaterstaat en provincie Flevoland werken daarbij samen met Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en gemeente Lelystad.

Informatie en ideeën
Op de avonden gaan de projectleden met de bezoekers in gesprek over het project. De ideeën van bezoekers zijn van harte welkom. Deze inbreng wordt meegenomen in de verdere uitwerking. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen op:

dinsdag 10 december in het stadhuis Almere (Stadhuisplein 1)
donderdag 12 december in provinciehuis Flevoland in Lelystad (Visarenddreef 1)

Natuur en recreatie versterken
Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden zijn nu van elkaar gescheiden door de Oostvaardersdijk. De komende periode onderzoeken de partijen wat de beste, innovatieve oplossing is, waarbij rekening gehouden wordt met de waterveiligheid, de provinciale weg en het verschil in waterhoogte. Het verbinden van de gebieden zorgt er voor dat water, voedingsstoffen en vissen van het ene naar het andere gebied kunnen. Zo geeft het project Oostvaardersoevers invulling aan de ambitie van Nationaal Park Nieuw Land om de natuur te verbinden, te versterken en te vergroten en royaal ruimte te bieden aan natuurbeleving.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet