NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer neemt Wet natuurbescherming aan

2 juli 2015

De Tweede Kamer heeft gisteren met een ruime meerderheid de Wet natuurbescherming vastgesteld. Alleen Partij voor de Dieren, SP en lid Klein stemden tegen. Met deze Wet worden de verschillende bestaande groene wetten, zoals de natuurbeschermingswet, flora- en faunawet en boswet, samengevoegd tot één wet. De bepalingen uit deze Wet worden uiteindelijk ook opgenomen in de Omgevingswet, die gisteren ook door de Kamer werd vastgesteld.

Rol provincies versterkt
De Wet natuurbescherming vormt het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid. Provincies geven op een gebiedsgerichte wijze invulling aan de natuuropgaven, in samenhang met andere maatschappelijke opgaven. Deze Wet biedt daarvoor de instrumenten.

Met het aannemen van een zestal amendementen heeft de Kamer de rol van de provincies verder versterkt. In het amendement van de leden Leenders (PvdA) en Heerema (VVD) is verduidelijkt dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het treffen van maatregelen om populaties van internationaal beschermde soorten te behouden en niet op het met Brussel afgesproken resultaat. Daarnaast is via amendementen van de leden Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGP) geregeld dat de aanwijzing van invasieve exoten en van bijzondere nationale natuurgebieden en de herintroductie en uitzetting van soorten in overeenstemming met provincies plaatsvindt.

In de wet is met een amendement van D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie verduidelijkt dat het rijk en de provincies gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de monitoring en verantwoording van de behaalde internationale natuurdoelstellingen. Op basis van de gegevens die provincies aan het rijk leveren wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang. In een motie hebben deze partijen opgeroepen om ook externe deskundigen te betrekken bij deze ontwikkeling. Het amendement en de motie sluiten goed aan bij het samenhangende monitoringsysteem dat de provincies, in samenwerking met het ministerie, uitwerken.

Amendement jacht verduidelijkt
In het wetgevingsoverleg en het plenaire debat stond het amendement van VVD en PvdA over de jacht centraal. In dit amendement wordt onder meer geregeld dat de afschotplannen, als verplicht onderdeel van de faunabeheerplannen, komen te vervallen, en dat maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd moeten zijn in een faunabeheereenheid. Zowel de deelname van de maatschappelijke organisaties als de tellingen waarop een faunabeheerplan gebaseerd moet zijn leidden in het wetgevingsoverleg nog tot een stevig debat.

In de afgelopen weken is dit amendement, en de toelichting, verder aangescherpt. Een tweetal amendementen van Dik-Faber (ChristenUnie) heeft het voorstel verder aangescherpt. Deze amendementen regelen dat ook andere maatschappelijke organisaties en wetenschappers kunnen worden uitgenodigd door de faunabeheereenheden, en dat populatiebeheer in de faunabeheerplannen op basis van trendtellingen van populaties wordt ingericht. Daarmee kon een ruime Kamermeerderheid instemmen met de aanpassingen in de jacht. De Kamer heeft ook moties aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om het systeem van de jacht in den brede te evalueren en om provincies te ondersteunen bij het regeldrukluw maken van faunabeheerplannen.

De Kamer heeft tenslotte ook het amendement van Heerema over schade en overlast veroorzakende dieren aangenomen. Hierin wordt onder meer geregeld dat de provinciale vrijstellingslijst voor schade veroorzakende dieren voortaan niet door het rijk, maar door provincies wordt vastgesteld. De landelijke vrijstellingslijst blijft echter wel bestaan.

Landschap en weidevogels
In enkele amendementen en moties is tenslotte geregeld dat landschap en weidevogels goed geborgd worden. Een amendement van Van Veldhoven (D66), waarin voor provincies de mogelijkheid wordt geboden om bijzondere provinciale landschappen aan te wijzen, kreeg de steun van een ruime meerderheid van de Kamer. Hetzelfde gold voor een motie van Grashoff (GroenLinks) en Leenders waarin staatssecretaris Dijksma wordt opgeroepen om voor de begrotingsbehandeling van 2016 in overleg met de provincies tot landsdekkende voorstellen te komen voor de instandhouding en het herstel van weidevogelpopulaties.

Tenslotte kon ook de motie van Van Veldhoven, waarin de regering wordt opgeroepen om mogelijkheden te onderzoeken om trekvissen te beschermen, op een meerderheid rekenen. De Kamer heeft daarmee 13 amendementen en 5 moties aangenomen. De wet natuurbescherming wordt naar verwachting in het najaar door de Eerste Kamer behandeld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet