NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer stemt in met wetswijziging Wabo

23 september 2015

De Tweede Kamer heeft gistermiddag ingestemd met de Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het doel van het wetsvoorstel is om de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te verbeteren. Vorige week bleek tijdens het wetgevingsoverleg al dat de Kamer achter de uitgangspunten van de Wet staat.

Rik Janssen (IPO-portefeuillehouder voor VTH) laat namens de provincies weten blij te zijn dat de Wet is aangenomen: “Uit de landelijke evaluatie van het VTH-stelsel blijkt dat er in korte tijd al veel is bereikt en dat de invoering van landelijk dekkend stelsel van omgevingsdiensten, verbeterde samenwerking tussen overheden en de breed ingezette kwaliteitsverbetering de eerste vruchten beginnen af te werpen. Maar we zijn er nog niet. Om deze ontwikkeling door te zetten is het in werking treden van deze Wet van groot belang.”

De Kamer stemde tevens in met een amendement van Yasemin Cegerek (PvdA) en Remco Dijkstra (VVD) waarin wordt voorgesteld om de tijd tussen de evaluaties van de doeltreffendheid van de kwaliteitscriteria (waaraan de Omgevingsdiensten moeten voldoen) te verkorten van drie naar twee jaar. Eerder stelden het IPO en de VNG al een modelverordening op voor deze kwaliteitscriteria.

Tot slot werd ingestemd met twee moties van Kamerleden Cegerek en Dijkstra. Zij vragen het kabinet om de ervaringen met deze Wet te betrekken bij de Invoeringswet Omgevingswet. Daarnaast willen ze dat per 1 januari 2018 sprake moet zijn van een uniform (zelfde opzet en kwaliteit) stelsel van omgevingsdiensten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet