NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kansen voor soortenrijk klimaatbos in de provincie Utrecht

16 juli 2020

In het Veenweidegebied en langs de Kromme Rijn liggen kansen om natte en vochtige bossen te ontwikkelen die internationaal van betekenis kunnen zijn. Dit blijkt uit een onderzoek dat Utrechts Landschap heeft laten uitvoeren naar mogelijkheden voor soortenrijk klimaatbos in de twee regio’s. Het onderzoeksrapport is donderdag 16 juli aangeboden aan gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de provincie Utrecht en dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Beide gaven aan dat het rapport op een goed moment komt. Bos biedt kansen voor klimaat, water, recreatie en biodiversiteit en bos leeft bij de inwoners van Utrecht.

Om de klimaatdoelen te behalen wil de rijksoverheid dat in 2030 het bosareaal in Nederland met 10% is toegenomen. Utrechts Landschap heeft de mogelijkheden laten onderzoeken voor nieuw soortenrijk klimaatbos in het Veenweidegebied en langs de Kromme Rijn. Tijdens het onderzoek is er een methode ontwikkeld die in de rest van Nederland gebruikt kan worden om geschikte boslocaties te verkennen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Bosgroepen en gefinancierd vanuit de Klimaatenvelop door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Kansen in Utrecht
In de provincie Utrecht liggen kansen voor natte en vochtige bostypes die van oorsprong bij ons laagland horen, maar nog maar heel weinig in Nederland voorkomen.
In het Kromme Rijngebied liggen kansen voor rivierbegeleidend bos. Dit type bos groeit snel door de voedselrijke kleigrond en zal op korte termijn CO₂ opslaan. Het bos is goed bestand tegen ziekten en plagen en heeft een hoge biodiversiteit.

Door in het Veenweidegebied het waterpeil op sommige plaatsen te verhogen, kan de uitstoot van CO₂ door veenoxidatie sterk worden verlaagd. Op deze plekken kan elzenbroekbos, ruigt-elzenbos, vochtig en droog essen-iepenbos ontstaan. Dit natte bos groeit langzamer en onder moeilijkere omstandigheden, dus de bomen worden minder oud. Het neemt wel CO₂ op, maar minder dan de rivierbossen.

De natte en vochtige bossen bieden in beide regio’s goede mogelijkheden om water vast te houden. Ze zijn hierdoor beter bestand tegen langere periodes van droogte, kunnen als spons functioneren en zijn klimaatbestendig. Het nieuwe bos zorgt bovendien voor een aantrekkelijker en gezondere leefomgeving.
Het onderzoek naar soortenrijk klimaatbos is uitgevoerd door de Bosgroepen in opdracht van Utrechts Landschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet