NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburg werkt samen aan water

17 december 2015

Provinciale Staten (PS) hebben vrijdag 11 december 2015 het provinciaal beleidsplan Water 2016-2021 vastgesteld. Onder het motto ‘Samen werken aan water’ wordt de komende 6 jaar meer dan een € 0,5 miljard geïnvesteerd in de ontwikkeling van een klimaatbestendig en ecologisch gezond watersysteem en een duurzame watervoorziening voor de Limburgse samenleving.

Water is het fundament
Met het provinciaal beleidsplan Water 2016-2021 maakt Limburg werk van de klimaatopgave in haar regio. Water is het fundament onder de Limburgse samenleving en dat vereist dat het watersysteem (de Maas, de zijrivieren en het grondwater) de verschillende maatschappelijke functies (wonen, werken, natuur, landbouw, drinkwater) kan dragen, ook bij een veranderend klimaat. De afhankelijkheid van schoon en voldoende water is groot, voor de mens, de economie en de kwaliteit van de natuur.

Partnercontract
Belangrijk onderdeel van het nieuwe Waterplan is de alliantie tussen Provincie en waterschappen. Voor de uitvoering van de maatregelen in het regionaal watersysteem sluiten beide overheden binnenkort een partnercontract af, waarin de eerste € 100 miljoen ter beschikking komt. Gedeputeerde Daan Prevoo: “Bij deze investeringen wordt ingezet op het verbinden van de wateropgaven met opgaven op gebied van natuur, landbouw, recreatie, toerisme en steden. We gaan dit beleid nadrukkelijk samen met bewoners en tal van partners in de praktijk brengen. Dat betekent dat versterkt wordt ingezet op het verhogen van de Maasveiligheid, een klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem in stad en platteland en een duurzame watervoorziening voor bewoners, bedrijven en natuur.”

De investering van € 580 miljoen voor de komende 6 jaar wordt bijeengebracht door waterschappen, gemeenten, Rijk, Europa en de Provincie (€ 24 miljoen).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet