NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburgse aanpak stikstof: op weg naar een nieuwe balans

29 januari 2020

Limburg heeft het Aanvalsplan Stikstof gepresenteerd. De essentie van dit plan is om de stikstofproblematiek aan te pakken met het versnellen van natuurherstel in 21 stikstofgevoelige Natura2000-gebieden, een wijze om stikstofemissie bij de bron aan te pakken én tegelijkertijd ruimte bieden voor nieuwe bedrijvigheid. De Provincie zal hier samen met het Rijk, de Limburgse gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en alle belanghebbenden voor de korte én middellange termijn werk van maken.

Het aanvalsplan kent vier actielijnen. Ten eerste zal de eerder ingezette lijn van natuurherstel en soortenbeleid versneld uitgevoerd worden. Een sterke en robuuste natuur kan beter omgaan met ontwikkelingen in haar omgeving. Ten tweede zullen er maatregelen genomen worden bij de bronnen van stikstofuitstoot rondom de Natura 2000-gebieden. Een derde lijn is om de vergunningverlening weer op gang te helpen en te komen tot een nieuwe balans tussen natuurherstel enerzijds en maatschappelijke en economische ontwikkelingen anderzijds. Tenslotte is het van belang dat er ook voor Limburg in Nederland en Europa een gelijk speelveld is qua wet- en regelgeving. Het is een dynamisch plan, dat we als uitgangspunt gebruiken voor de gebiedstafels Noord, Midden en Zuid-Limburg en de provinciale overlegtafel stikstof. Samen met alle partijen in het gebied gaan we de genoemde acties verder uitwerken en tot uitvoering brengen.
Met de Limburgse aanpak werken wij nadrukkelijk aan de structurele aanpak die het kabinet en het Adviescollege Stikstofproblematiek voor ogen heeft. Hierover moeten nadere afspraken met de rijksoverheid gemaakt worden.
Een gebiedsgerichte aanpak

,,Om het overzichtelijk te maken gaan we per gebied bepalen wat nodig is,” zegt deputé Hubert Mackus. ,,We kijken hierbij naar alle sectoren: landbouw, industrie, verkeer, energie- en bouwsector. Aanpak bij de bron staat hierbij voorop. Per gebied wordt bekeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn.” Daarbij wordt zowel gekeken naar maatregelen die effectief zijn op de korte termijn (2020-2021) als ook op de middellange termijn (na 2021).

In beeld is gebracht hoe de Limburgse Natura2000-gebieden versterkt kunnen worden. Vanuit de provinciale verantwoordelijkheid wordt er in 2020 al een kwaliteitsslag gemaakt in zes Natura2000-gebieden: de Sint Pietersberg, Savelsbos, Bemelerberg/Schiepersberg, Geuldal, Kunderberg en Roerdal. Daar wordt de komende drie jaar tenminste 200 hectare aan kruiden- en faunarijk grasland opgewaardeerd tot een hoger natuurdoeltype. In de uitvoering van de beheersplannen per gebied wordt een versnelling aangebracht van geplande maatregelen. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met de terreinbeherende organisaties Limburgs Landschap, de Bosgroep, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en de Natuur- en Milieufederatie Limburg. Ook de samenwerking en informatie-uitwisseling met de werkgeversorganisaties, brancheorganisaties, Waterschap Limburg en Limburgse gemeenten is belangrijk in de uitvoering van het aanvalsplan. Met name op het gebied van vergunningverlening, projectontwikkeling en de communicatie met initiatiefnemers. Er worden ook financiële afspraken tussen Rijk en provincie gemaakt.
Wat is daarvoor nodig?

Voor het versnellen van het natuurherstel is een bedrag van € 120 miljoen nodig. Daarnaast is er nog een bedrag van € 100 miljoen nodig voor specifieke bronmaatregelen rondom de Natura 2000-gebieden. Hierover moeten nog nadere afspraken met het kabinet worden gemaakt. Ook qua informatievoorzieningen en het proces van vergunningverlening zijn reeds belangrijke stappen gezet. De Provincie investeert zelf al fors via haar reguliere middelen en de aanvullende intensiveringsgelden van haar Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden. Inmiddels is er een nieuwe update van de rekenmodule beschikbaar om de stikstofuitstoot bij plannen van initiatiefnemers door te rekenen. Provincie Limburg gaat ervan uit dat daardoor ook weer vergunningen kunnen worden verleend, op het moment dat voldoende bronmaatregelen worden genomen. De meldingen van vermeende vergunningvrije activiteiten sinds 2017 worden – onder voorwaarden – gelegaliseerd. Maar degene, die een gemelde activiteit nog niet heeft gerealiseerd, moet alsnog een vergunning aanvragen. Samen met gemeenten en andere partners wordt voorlichting en training opgepakt om de wet- en regelgeving beter toe te passen.

Meer informatie is beschikbaar op www.limburg.nl/stikstof

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet