NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburgse ronde tafel Statencommissie RLW over wildbeheer

2 nov 2017

Wat zijn de oorzaken van de groei van de populaties wilde zwijnen en edelherten. En welke maatregelen kun je nemen tegen de schade en overlast als gevolg van deze wildgroei? Dit was het thema van de ronde tafel van de Statencommissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen op 11 oktober 2017.

Massa Extinctie
Jozef Keulartz, emeritus hoogleraar, laat zien dat er sprake is van massa extinctie. Veel soorten sterven uit en populaties nemen sterk af in aantal. Daarom moet er meer ruimte voor natuur komen en moet deze natuur goed beheerd worden. De maatschappelijke draagkracht, welke schade is aanvaardbaar, moet op het niveau van de ecologische draagkracht, dat is de beschikbaarheid van voedsel, worden gebracht. Voor zover jacht nodig zou zijn, moet deze ervoor zorgen dat dieren landbouwgronden mijden. Zijn conclusie is dat de dynamiek in de natuur moet worden hersteld: zwijnen, edelherten en andere hoefdieren spelen allemaal hun rol in de natuurlijke processen.

Lage dichtheden
Wim Knol spreekt namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Ooit was het edelhert zeldzaam. Hij ziet als oorzaken voor de groeiende populaties de strikte bescherming en voorzieningen als de ecoducten. Dit succes wordt een probleem als de dichtheden te groot worden. Hij pleit daarom voor lage dichtheden. Hoge dichtheden wild veroorzaken veel schade en ongelukken, maken het beheer door middel van jacht steeds lastiger. Hij stelt voor het edelhert op de Europese wildlijst te plaatsen, de grondgebruiker en jager medeverantwoordelijk te maken voor schade en hun middelen te verruimen.

Beheercyclus
Hans Ernsten spreekt namens de Vereniging Wildbeheer Veluwe over de jaarlijkse beheercyclus en methode en effectiviteit van beheer. De vereniging stelt het aantal wilde dieren en maakt op basis daarvan werkplannen voor de wildbeheereenheden op basis van de doelstanden. Verder analyseert en rapporteert de vereniging over het uitgevoerde beheer.

Rasters en faunapassages
Edgar van der Grift, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research vertelt over de maatregelen om aanrijdingen met hoefdieren te verminderen. Rasters, in combinatie met faunapassages zijn het meest effectief. Er zijn weinig aanwijzingen dat andere methoden zoals het plaatsen van borden en wildreflectoren werken. Wel waarschuwt hij dat de effecten van rasters mogelijk overschat worden, omdat in studies geen aandacht is voor de effecten aan het eind van een raster.

Belangen grondeigenaren
Jacob Leidekker van Nationaal Park De Hoge Veluwe gaat in op de belangen van grondeigenaren bij wildbeheer. Hij vindt: eerst doelen stellen en dan de discussie voeren en over de uitvoering. Daarbij past respect voor de verschillende visies die de grondeigenaren hebben. Hij pleit ervoor de verantwoordelijkheid voor het wildbeheer zo laag mogelijk te leggen, bij de grondeigenaren.

Evenwicht vinden
Na deze inleidingen volgde een discussie. Hieraan namen deel de vertegenwoordigers van LTO, Geldersch Landschap & Kasteelen, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, Natuurmonumenten, het Kroondomein, de Zoogdierenvereniging, Staatsbosbeheer, de Faunabeheereeneheid, de inleiders en de leden van de commissie RLW deel.

Geniet van de dieren en ervaar de natuur
Tussen de verschillende en soms tegenstrijdige belangen van grondeigenaren moet een evenwicht worden gevonden. Organiseer het beheer zo laag mogelijk; Zet jagers bij elkaar en laat ze ook methodes die ze nu niet (mogen) hanteren bespreken met elkaar. En zet er een professionele regie op. Zelfs als de beoogde wildstand wordt gehaald zal er sprake zijn van schade. Er wordt gepleit voor een groene dienst door boeren. En vooral ook: geniet van de dieren op de Veluwe en ervaar de natuur.

Lange termijndoelen
Het laatste woord in de discussie kreeg Jozef Keularzt, emeritus hoogleraar. Zijn pleidooi was: doorbreek de status quo, stel lange termijndoelen en werk daarnaar toe zodat Nederland niet langer onderaan bungelt in de statistieken over aantallen wild. De wetenschap kan bijdragen aan een goede besluitvorming.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet