NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer inspanningen nodig om biodiversiteitsverlies te stoppen

19 okt 205

EU-lidstaten moeten beter hun best doen om biodiversiteitsverlies te stoppen. Dit is de conclusie van de tussentijdse evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie. Deze strategie streeft ernaar het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosystemen in de EU uiterlijk in 2020 te stoppen.

Europees commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, Karmenu Vella concludeerde: “Wij kunnen veel lessen trekken uit dit verslag: er is vooruitgang geboekt en er zijn goede voorbeelden om na te volgen, maar er moet nog veel meer worden gedaan om tekortkomingen te verhelpen en onze doelstellingen inzake biodiversiteit tegen 2020 te halen.”

Implementatie
Uit de evaluatie blijkt dat de implementatie van de bestaande EU-natuurwetgeving in de lidstaten verbeterd moet worden. Er worden geen namen van lidstaten genoemd.

Invasieve uitheemse soorten
De Europese Commissie neemt twee maatregelen die bijdragen aan de EU-biodiversiteitsstrategie. Zo is een nieuwe EU-verordening in werking getreden om de verspreiding van invasieve uitheemse soorten tegen te gaan. Begin 2016 komt de Europese Commissie met een lijst van uitheemse soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in Europa.

Groene infrastructuur
Daarnaast komt de Commissie met een EU-strategie voor groene infrastructuur, waarbij het verbeteren van de globale ecologische kwaliteit vooropstaat. De strategie voor groene infrastructuur is volgens de Commissie essentieel voor het realiseren van de EU-biodiversiteitsstrategie.

Gevolgen
Biodiversiteitsverlies heeft onder andere een negatieve impact op het vermogen van de natuur om water en lucht te zuiveren en gewassen te bestuiven. Om deze afname te stoppen, is de EU met een biodiversiteitsstrategie gekomen.

Deze strategie houdt zich met zes domeinen bezig:
· de volledige implementatie van EU-natuurwetgeving;
· de handhaving en het herstel van ecosystemen en ecosysteemdiensten;
· duurzamere landbouw, bosbouw en visserij;
· strengere controles op invasieve uitheemse soorten;
· een grotere EU-bijdrage aan het keren van biodiversiteitsverlies op mondiaal niveau.

Decentrale gevolgen
Het feit dat maatregelen om biodiversiteitsverlies tegen te gaan moeten worden aangescherpt en dat EU-natuurwetgeving beter door de lidstaten zal moeten worden geïmplementeerd, heeft mogelijk gevolgen voor decentrale overheden.

Decentrale overheden komen op diverse manieren in aanraking met Europese regels voor bescherming van de natuur en het behoud van biodiversiteit (Natura 2000). Decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de kwaliteit van zeewater hebben ook te maken met het Europees maritiem beleid.

Bron: Europese Commissie

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet