NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer ruimte voor lokaal maatwerk

22 dec 2016

Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving en een grotere keuzevrijheid voor ondernemers. 4 ontwerpbesluiten vervangen 60 algemene maatregelen van bestuur en geven concreet handen en voeten aan de Omgevingswet. De ontwerpbesluiten hebben vandaag de steun gekregen van de Tweede Kamer. Een volgende stap in de grote stelselherziening van het omgevingsrecht. Begin 2017 zullen de besluiten voorliggen in de Eerste Kamer.

Van 60 naar 4 AMvB’s
Het gaat om het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving. De besluiten zijn zo ingedeeld dat het voor de gebruikers inzichtelijk is welke regels voor hen van toepassing zijn. En bestuurders hebben meer afwegingsruimte gekregen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de leefomgeving. Daarmee komt er meer ruimte voor lokaal maatwerk.

Het Besluit activiteiten leefomgeving
Het Besluit activiteiten leefomgeving richt zich tot burgers en bedrijven die een initiatief in de praktijk willen brengen. Algemene rijksregels die gelden voor bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf, een betoncentrale, een tankstation, een datacentrum of een garagebedrijf staan overzichtelijk in dit besluit. Daarbij geeft het besluit aan welke ruimte er is voor gemeenten, provincies en waterschappen voor lokaal maatwerk om te mogen afwijken en in welke gevallen een vergunning nodig is.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving
Als een burger of bedrijf iets wil bouwen of slopen, kan hij de landelijke regels daarvoor vinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit besluit bevat eisen over de veiligheid van woningen en andere bouwwerken en vervangt onder meer het huidige Bouwbesluit 2012. Minister Blok zal veel bestaande eisen uit het huidige Bouwbesluit handhaven in het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving. Een gemeente kan wel gemotiveerd een uitzondering maken op gebruikseisen.

Het Omgevingsbesluit
Het Omgevingsbesluit regelt de procedures en bepaalt wie als bevoegd gezag verantwoordelijk is. Het besluit vermindert het aantal procedurele bepalingen en biedt snellere procedures. Ook zijn onder meer de regels voor de milieueffectrapportage vereenvoudigd.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving
Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat instructieregels voor gemeenten, provincies en waterschappen voor het vaststellen van onder meer omgevingsplannen en verordeningen. Deze regels geven duidelijk aan welke afwegingsruimte de bestuursorganen hebben. Zo wordt het voor gemeenten ook beter mogelijk om rekening te houden met verschillen tussen gebieden en om de beschikbare ruimte op een evenwichtige manier te verdelen. Het besluit bevat verder onder meer omgevingswaarden, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit en de kwaliteit van het zwemwater.

Proces
De AMvB’s zijn in de geest van de Omgevingswet opgesteld in een open proces, waarbij maatschappelijke organisaties (waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland, milieu- en natuurorganisaties, brancheorganisaties en bedrijven uit de energiesector), de bestuurlijke koepels (IPO, VNG en UvW) en andere partijen in de diverse stadia van totstandkoming konden meedenken. De AMvB’s hebben deze zomer ter consultatie gelegen, zijn deze week besproken in de Tweede Kamer en zullen begin volgend jaar in de Eerste Kamer voorliggen. Na verwerking van de consultatiereacties en toezeggingen van de minister aan de Kamers, is de volgende stap is dat de AMvB’s worden voorgelegd aan de Raad van State.

Over de omgevingswet
De komst van de Omgevingswet in 2019 is een grote wetgevingsoperatie, die een einde maakte aan tegenstrijdige, onduidelijke en overbodige regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Eén wet, die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. De Omgevingswet is op 22 maart 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. In 2017 en 2018 volgen de laatste onderdelen van het wetgevingstraject.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet