NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer ruimte voor natuur en recreatie Grutte Potten

3 maart 2015

Een 9 hectare groot gebied in de Grutte Potten in Sneek wordt opnieuw ingericht voor natuur en recreatie. Het gaat om het terrein aan de rand van het Natura-2000 gebied tussen RCN de Potten en de Houkesleat. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opengraven van sloten, het afplaggen van grasland en het onder water laten lopen ervan en het omleggen van de huidige kade. Ook worden twee eilandjes aangelegd waarop de natuur alle ruimte krijgt. De huidige oevers worden afgeplagd en krijgen een natuurlijker karakter. De werkzaamheden zijn 2 maart gestart.

Aantrekkelijk leefgebied
Voor de Noordse woelmuis ontstaat er zo een beter leefgebied, voor vissen een aantrekkelijk paaigebied. In het water komt een golfbreker te liggen van stortstenen en schelpen, die voor steltlopers dienst kan doen als broedplaats. Op de zuidwesthoek van het gebied komt een zwaluwwand en een voorziening voor vleermuizen. De wens voor een vleermuis-/zwaluwwand is afkomstig uit het Groenplan voor Offingawier, dat Landschapsbeheer Friesland heeft opgesteld.

Door het afplaggen en onder water zetten van het land ontstaat een ondiepe zone. Deze zone draagt bij aan de ontwikkeling van onderwaterplanten en de verbetering van de waterkwaliteit. Dit past binnen de doelen waaraan Wetterskip Fryslân moet voldoen binnen de Kader Richtlijn Water.

Recreatieve voorzieningen
Voor bezoekers wordt het pad aan de zuidkant van RCN de Potten opgeknapt. Ook krijgt het gebied straks twee bankjes en een uitkijkpunt op de hoek van de Houkesleat. De oude vogelkijkhut verdwijnt. Het materiaal van deze hut vindt een nieuwe bestemming in enkele kluun- en kanosteigers en een bruggetje bij de Griene Dyk.

Samenwerking
Door de samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân ontstaan er nieuwe kansen voor natuur, recreatie en waterberging. Daarnaast besparen zij op deze manier flink in de kosten. Het werk bij de Grutte Potten wordt uitgevoerd door Krinkels BV en Tebezo Waterbouw en Nautische Dienstverlening BV.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet