NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Meer toezicht om verdrinking van Friese otters te voorkomen

13 juli 2016

De otter voelt zich thuis in het waterrijke Frylân en breidt zijn territorium steeds verder uit. Dit betekent dat er ook knelpunten zichtbaar worden. Zoals fuiken van vissers waar otters in verdrinken. Onlangs is er in Fryslân een dode otter gevonden in een vissersfuik. De provincie besloot daarom de komende tijd meer toe te zien op het gebruik van stopgrids in fuiken. Een stopgrid laat wel vissen binnen maar geen otters.

Beschermde diersoort
De otter is een streng beschermde diersoort, dit staat in de Flora- en faunawet. De provincie heeft een taak in het beschermen van deze dieren. Daarom heeft de provincie de FUMO gevraagd meer energie te steken in het toezicht op het gebruik van deze stopgrids.

Viscontracten
In januari van dit jaar zijn de nieuwe huurcontracten met de binnenvissers ingegaan. In deze huurcontracten staan afspraken tussen de provincie en de Bond van binnenvissers. Onder andere dat de vissers binnen de provinciale wateren, in de gebieden waar otters voorkomen, stopgrids in hun fuiken moeten gebruiken. Omdat de otterpopulatie groeit en de dieren in een steeds groter leefgebied voorkomen, is de leefgebiedenkaart niet meer helemaal up to date. Provincie, Wetterskip Fryslân en de vissers maken hierover binnenkort afspraken.

Overige maatregelen
Eerder zijn er al afspraken gemaakt over de knelpunten bij de wegen. De provincie stelde 700.000 euro beschikbaar om de otterknelpunten bij provinciale wegen op te lossen. Vorige maand is ook het otteropvangcentrum in Munnekeburen geopend. Daar worden gewonde otters opgevangen en weer uitgezet nadat ze zijn aangesterkt. Dit opvangcentrum is mede door subsidie van de provincie mogelijk gemaakt. Gedeputeerde Kramer: “Dêrnjonken besjogge we de mooglikheden foar it leverjen fan in bydrage oan it ûndersyk fan Altenburg en Wymenga nei alternativen foar stopgrids. It is wichtich dat we in oplossing fine dy’t de otters beskerming biedt, mar ek wurkber genôch is foar de fiskers.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet