NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur en biodiversiteit in de Nederlandse MKBA-praktijk

7 mei 2019

De Nederlandse richtlijnen voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) stellen dat natuurpunten een innovatieve en praktische methode zijn om de effecten van beleidsmaatregelen op de natuur voor wat betreft biodiversiteit te meten. De natuurpuntenmethode onderzoekt in hoeverre de kwantiteit en de kwaliteit van de natuur verandert als gevolg van een project. Bij het vaststellen van de kwaliteit van natuur wordt vervolgens zowel de kwaliteit van een afzonderlijk type ecosysteem beschouwd als de bijdrage van dat ecosysteem aan de complete soortenrijkdom op een hoger ruimtelijk schaalniveau (landelijk, Europees of mondiaal). Zodoende weegt een verandering in ecosystemen die veel bedreigde soorten bevatten zwaarder.

Toepassingsmogelijkheden
De methodiek kan bijvoorbeeld worden toegepast bij het vergelijken van de kosteneffectiviteit van verschillende maatregelen voor natuur, zoals een vissluis bij de Afsluitdijk. Voordat de natuurpuntenmethode in Nederland werd geïntroduceerd, maakten MKBA’s regelmatig gebruik van kwalitatieve of ordinale expertoordelen om de natuureffecten van een project te beoordelen. Een nadeel van de expertoordelen was dat de criteria die door de experts werden gebruikt om tot een oordeel te komen vaak niet transparant waren. Een ander voordeel van de methodiek is dat de berekende natuurpunten in een specifieke casus gemakkelijk kunnen worden vergeleken met natuurpunten die berekend zijn in eerdere studies doordat de berekeningen in alle studies gebaseerd zijn op dezelfde gestandaardiseerde methodiek.

Vijf case studies
Dit rapport geeft een overzicht van het gebruik van de natuurpuntenmethode in de Nederlandse MKBA-praktijk. De berekening en het gebruik van natuurpunten wordt geïllustreerd aan de hand van vijf casestudies zoals de berekening van de kosten en baten van de afsluitdijk. Deze analyse laat zien dat de toepassing en het gebruik van natuurpunten mede afhangt van het soort natuur waar het om gaat. Een les is bijvoorbeeld dat het berekenen van natuurpunten bij waterprojecten lastiger is dan bij projecten op land, omdat het gebied waar het project invloed op heeft bij waterprojecten relatief moeilijk is af te bakenen.

Verdere ontwikkeling
De auteurs van het rapport stellen dat de bruikbaarheid van natuurpunten voor MKBA’s kan worden vergroot door overzichten te geven van de kosteneffectiviteit per natuurpunt voor verschillende locaties en soorten natuur. Dit geeft inzicht in de kosteneffectiviteit van verschillende maatregelen voor natuur. Ook stellen zij dat de bereidheid van burgers om te betalen voor verbetering of bescherming van natuur in termen van natuurpunten kan worden onderzocht. Deze informatie zou op termijn misschien ook kunnen worden gebruikt voor MKBA’s.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet