NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur en economie in balans: PAS van start

1 juli 2015

Op 1 juli is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft de PAS vastgesteld. In april hebben de 12 colleges van Gedeputeerde Staten al ingestemd met de PAS. Met de PAS wordt de natuur beschermd en vergunningverlening mogelijk gemaakt.

In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken rijk (EZ, IenM, Defensie), provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen aan een evenwicht tussen een veerkrachtige natuur en een gezonde economie. Met de PAS wordt de achteruitgang van de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden, voor zo ver die het gevolg is van stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er weer ruimte gemaakt voor economische activiteiten in de buurt van die gebieden.

Vanaf 1 juli kunnen de eerste Natuurbeschermingswetvergunningen onder de PAS worden aangevraagd en meldingen worden gedaan bij de provincies en sommige gevallen het rijk. Bij economische activiteiten kan de initiatiefnemer met behulp van het rekenprogramma AERIUS berekenen hoe groot de stikstofdepositie is en wat de gevolgen zijn voor de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden. Als de stikstofdepositie boven een bepaalde waarde is, moet een vergunning worden aangevraagd. Anders volstaat een melding.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet