NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur stevig verankerd in provinciale coalitieakkoorden

14 januari 2016

De twaalf coalitieakkoorden van de provincies laten zien dat natuurbeleid een prominente plek heeft in het provinciale beleid. Dat blijkt uit een onderzoek van Alterra Wageningen in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Alterra heeft alle coalitieakkoorden van de nieuwe Colleges van Gedeputeerde Staten geanalyseerd op het thema natuur. Ze keken daarbij naar de ambities en eventuele nieuwe accenten op het gebied van strategie en de in te zetten middelen. Het onderzoek bouwt voort op een eerdere analyse van het provinciale natuurbeleid na de decentralisatie van de natuurtaken.

Naast de conclusie dat natuur stevig is verankerd in de twaalf coalitieakkoorden, blijkt uit de analyse ook dat er geen radicale koerswijzigingen in het provinciale natuurbeleid zijn in vergelijking met de periode ervoor. “Dit is ook niet zo vreemd aangezien het provinciale natuurbeleid kort na de decentralisatie in 2013 is herzien”, aldus de onderzoekers.

Natuurnetwerk belangrijk thema
De grootste politieke verandering is te zien in de provincie Groningen, zo blijkt uit het onderzoek. Het huidige college besteedt relatief veel extra geld aan natuur en landschap en legt meer nadruk op ecologische verbindingen. Opvallend is de nieuwe aandacht voor nationale parken in Groningen, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Limburg. Zij zien in deze gebieden mogelijkheden om natuur en toerisme hand in hand te laten gaan. Realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en internationale natuurdoelen blijven in alle provincies de belangrijkste thema’s, zo stellen de onderzoekers. “Daarbij worden burgers, maatschappelijke partijen en bedrijven steeds vaker uitgenodigd om mee te werken aan het realiseren en vooral ook financieren van de provinciale natuurplannen. Provincies zien hun traditionele rol veranderen van bepalen, toetsen en uitvoeren naar een meer faciliterende en stimulerende (partner)rol.”

Eigen middelen
Provincies verschillen vooral in de omvang van hun natuurambities en de hoeveelheid eigen middelen die ze investeren. Noord-Holland en Noord-Brabant zijn erg ambitieus en willen de hele oorspronkelijke EHS-opgave voor hun provincie realiseren. Andere provincies hebben gekozen voor een minder omvangrijk Natuurnetwerk. Verschillen in eigen natuurinvesteringen zijn groot. Vooral de nieuwe coalities in Noord-Brabant en Groningen hebben deze extra budgetten in 2015 aanzienlijk verhoogd.

Ambities voortzetten
IPO-bestuurder Jan Jacob van Dijk (Gelderland, CDA): “Uit eerder onderzoek bleek al dat de provincies hun nieuwe verantwoordelijkheid na de decentralisatie van de natuurtaken serieus hebben opgepakt. Deze recente analyse toont aan dat ook de nieuwe Colleges van Gedeputeerde Staten die lijn doorzetten en de ambities worden voortgezet. Dat biedt ook rust en vertrouwen voor onze partners in het veld. Na een aantal roerige jaren is het beleidsveld gebaat bij continuïteit.”
Dat natuur in goede handen is bij de provincies, bleek ook uit de eerste voortgangsrapportage ‘Natuur in de provincie. Eén jaar Natuurpact in uitvoering’. Daaruit bleek onder andere dat de provincies ruim op schema liggen met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in 2027.

Het onderzoek is onderdeel van de evaluatie van het Natuurpact waarin de effectiviteit en de efficiëntie van het in 2011/2012 gedecentraliseerde natuurbeleid wordt onderzocht. PBL zal in de tweede helft van 2016 de eerste conclusies en aanbevelingen van de evaluatie publiceren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet