NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurbeleid Limburg richt zich op diversiteit

22 sept 2016

Het natuurbeleid van de Provincie Limburg richt zich de komende jaren vooral op het behouden en verbeteren van de biodiversiteit. Waar mogelijk wordt aangesloten op de wensen van de boeren, de grondeigenaren en hun bedrijfsvoering. Burgers, boeren, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties krijgen de mogelijkheid zelf uitvoering aan plannen te geven. Dat staat in de 'Natuurvisie Samen bereiken we natuurlijk meer' van de Provincie Limburg, die in november in Provinciale Staten wordt besproken.

Volgens de rapportage staat de Limburgse natuur er goed voor. De laatste 25 jaar zijn natuurgebieden uitgebreid en zijn verschillende verdwenen diersoorten zoals de das en de bever weer terug. Tegelijk vormen de milieu- en bevolkingsdruk nog steeds serieuze bedreigingen. Zeker flora en fauna die gevoelig zijn voor stikstof hebben het moeilijk. En ook in de zogenoemde beschermde Natura 2000-gebieden blijft het gewenste natuurherstel achter. In de agrarische gebieden zijn diverse diersoorten verdwenen. Verdroging, bemesting en de uitstoot van stikstof en Co2 eisen hier hun tol. Een breed maatschappelijk gedragen aanpak is nodig om nieuwe vooruitgang te boeken.

De Natuurvisie loopt vooruit op de Wet natuurbescherming die in 2017 van kracht wordt en de provincies verantwoordelijk maakt voor het natuurbeleid. Voor de Provincie Limburg betekent dat het beheer over ongeveer 50.000 hectare natuur, ruim 20% van de totale grondoppervlakte. “Natuur is voor ons van grote waarde”, aldus gedeputeerde Patrick van der Broeck, onder meer verantwoordelijk voor natuurbeheer. “Niet alleen op ecologisch vlak, maar ook op maatschappelijk gebied. Natuur en landschap zijn belangrijk voor het woon- en leefklimaat. En dus van invloed op de vestigingskeuze van mensen en bedrijven. Daarnaast het economisch belang: natuur trekt toeristen. Van de 12,5 miljoen overnachtingen op jaarbasis mag een groot deel worden toegeschreven aan de aantrekkingskracht van de natuur in bijvoorbeeld het Heuvelland, de Maasduinen, de Meinweg en de Groote Peel.”

De komende jaren wil de Provincie Limburg de natuur ‘vermaatschappelijken’; zo veel mogelijk partijen betrekken bij het herstel van bossen en het beheer van flora en fauna. Van der Broeck: “Ondernemers, belangengroepen, burgers, overheden; we moeten het samen doen. De natuur is ons erfgoed.”

De Provincie gaat nadrukkelijk de vorming van nieuwe en de uitbreiding van bestaande natuurgebieden stimuleren. Ook de uitbreiding van de drie Nationale Parken en het Nationaal Landschapspark Zuid-Limburg heeft prioriteit. In totaal is er per jaar € 30 miljoen euro beschikbaar voor onderhoud, aanplant, beheer, enzovoort. En nog 12 miljoen voor nog te realiseren natuur. Speciale focus wordt gelegd op de handhaving en uitbreiding van dier- en plantensoorten. Samenwerking tussen de verschillende partijen staat daarbij voorop. In de nota wordt ook meer controle en handhaving van wetgeving aangekondigd.

De nota natuurvisie wordt nog besproken in de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur en in Provinciale Staten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet