NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Natuurbrug Kempengrens open voor dierenverkeer

19 nov 2014

Vertegenwoordigers van de Vlaamse en Noord-Brabantse overheid hebben woensdagmiddag 19 november natuurbrug Kempengrens over de snelweg A67, op de grens van Belgie en Nederland, opengesteld voor het dierenverkeer.

Met de openstelling is opnieuw een flinke stap gezet in de 'ontsnippering' van de Brabantse en van de Vlaamse natuur. De eerste stap voor de natuurbrug is gezet in 2009, toen werd besloten tot de bouw van een gezamenlijke natuurbrug met Vlaanderen. Om praktische en juridische redenen is er toen voor gekozen om de brug in zijn geheel op Belgisch grondgebied te plaatsen. De Vlamingen hebben ook het ontwerp verzorgd en gaan in de toekomst ook het beheer op zich nemen.

5 ecotypes
De natuurbrug ‘Kempengrens’ is 60 meter breed en daarmee één van de breedste natuurbruggen in Nederland. De brug wordt ingericht met 5 ecotypes:
- natte tot vochtige vegetatie met poelen en afgeschermd met stobben voor amfibieën en insecten van vochtige biotopen
- bloemrijke ruigte voor insecten;
- grazige vegetatie voor de Das en grote grazers;
- heischrale vegetatie met open zand en kleine struikjes aan de randen voor insecten en reptielen en
- beschutte struweelvegetatie voor zoogdieren.

Dierenwereld
De dieren die profijt gaan hebben van deze brug zijn:
- insecten (zandloopkevers, sprinkhanen, veldkrekel, zandbijen, vlinders,Heideblauwtje)
- reptielen (gladde slang, levendbarende hagedis);
- amfibieën (heikikker, vinpootsalamander;
- Vogels (nachtzwaluw, boomleeuwerik, zwarte specht, wespendief, boompieper);
- en allerlei kleine en grote zoogdieren. Zoals de vleermuis, waarvoor in deze natuurbrug een speciale vleermuizenkelder is aangelegd.

IENE-award
De natuurbrug heeft € 7,7 miljoen gekost. De helft daarvan wordt betaald door het Rijk in het kader van het Meerjaren Programma Ontsnippering. De andere helft betaalt het Vlaamse Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer, Departement Leefmilieu en Energie en Agentschap voor Natuur en Bos). In september ontvingen de samenwerkende partijen in Malmö de IENE-award, een prestigieuze prijs, voor de voorbeeldige Belgisch-Nederlandse samenwerking in dit project.
Aanvullende voorzieningen

De provincie Noord-Brabant heeft € 700.000 beschikbaar gesteld voor 2 aanvullende faunavoorzieningen: een duiker bij de Goorloop en het ombouwen van viaduct De Pals tot een eenvoudig ecoductje voor een beperkt aantal diersoorten. Verder wordt op kosten van de provincie een perceel landbouwgrond bij de natuurbrug omgevormd tot leefgebied voor de gladde slang. De gemeente Bladel wordt hiervan eigenaar en eindbeheerder.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet