NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Natuur en cultuur. Een vergelijkende verkenning van betrokkenheid en beleid

19 nov 2014

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (ez) werkt het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) aan de monitor Sociale Staat van het Platteland. In het kader van dit monitorprogramma is een verkennende studie gewijd aan de (mogelijke) betrokkenheid van burgers bij natuur(beleid). Tijdens de werkzaamheden voor dit project verscheen van de hand van staatssecretaris Dijksma de nieuwe natuurvisie ‘Natuurlijk verder’ die hier ook aandacht aan besteedt. In de actuele visie wordt natuur namelijk uitdrukkelijker dan voor- heen gezien als een verantwoordelijkheid van de samenleving en dus van burgers zelf.

Deze empirische verkenning brengt de betrokkenheid van burgers bij natuur in kaart via diverse verschijningsvormen, variërend van een algemene interesse voor en verdieping in de thematiek, via betrokkenheid bij natuurorganisaties door lidmaatschap, donateur- schap of vrijwilligerswerk, tot een actieve rol bij burgerinitiatieven voor de natuur. Deze verschijningsvormen kennen we ook uit het veld van kunsten en cultureel erfgoed, waar- bij burgers zich sterk betrokken voelen. Vanuit de gedachte dat het natuurbeleid op dit punt wellicht kan leren van het cultuurbeleid, spiegelen we de betrokkenheid van burgers bij natuur en bij cultuur en trekken we enkele lessen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet