NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurgebied Elster Buitenwaard wordt paradijs voor vogels en vissen

1 november 2018

Nu de voorbereidingen voor de herinrichting van het natuurgebied Elster Buitenwaard zijn afgerond, gaan de werkzaamheden in de uiterwaarden bij Elst deze winter van start.

Door het afgraven van een deel van de bovengrond, verwijderen van stenen uit de kribvakken en het aanleggen van geulen ontstaat een gevarieerd natuurgebied; een paradijs voor vogels en vissen. En een gebied waar wandelaars kunnen genieten van het unieke rivierenlandschap.

Start en duur van de werkzaamheden
De start en de duur van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van het weer. Omwonenden van de Elster Buitenwaard worden voor aanvang van de werkzaamheden nader geïnformeerd.

Bloemrijk grasland, moeras en grote grazers
Door het afgraven van de bovengrond ontstaat een natuurgebied met gevarieerd en bloemrijk grasland. Langgerekte geulen doorsnijden straks de uiterwaard. Omdat deze gevoed worden door schoon grondwater bieden ze een uitstekend leefklimaat voor vissen en andere onderwaterfauna. De grond die vrijkomt bij het afplaggen en graven van de geulen wordt verwerkt in de huidige zandwinplas. De plas wordt daardoor kleiner en krijgt flauw aflopende oevers waarop zegge- en rietmoeras kan ontstaan. De grote grazers blijven. Het gebied wordt straks deels begraasd en deels gehooid. De online viewer geeft alvast een impressie hoe het gebied er na de inrichting uit gaat zien.

Project uiterwaarden Nederrijn
De inrichting van de Elster Buitenwaard is onderdeel van het project Uiterwaarden Nederrijn. Daarin wordt gewerkt aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn. Het project richt zich op natuurontwikkeling in de Palmerswaard, uiterwaarden rond Rhenen, Elster Buitenwaard en de Lunenburgerwaard.

Natuur- en waterkwaliteitsdoelen realiseren
Met de inrichting van de Elster Buitenwaard als natuurgebied worden verschillende doelen gerealiseerd op het gebied van biodiversiteit, waterkwaliteit en het verbinden van ecologisch waardevolle natuurgebieden. Rijkswaterstaat realiseert met dit project doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water door een aantrekkelijk leefgebied te maken voor dieren en planten die van nature in het rivierengebied thuishoren. Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten.

De provincie Utrecht en Rijkswaterstaat hebben Gebiedscoöperatie O-gen opdracht gegeven de herinrichting van het gebied te verzorgen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Biggelaar Grond- en waterbouw en de uitvoering wordt begeleid door Civielmediair.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet