NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurinclusieve landbouw is belangrijk voor provincies

16 januari 2019

Natuurinclusieve landbouw moet een integraal onderdeel worden van het groene onderwijs om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen en een gezonde duurzame landbouw een impuls te geven. Om dit doel letterlijk te onderschrijven, tekenden minister Carola Schouten van LNV en gedeputeerde Johannes Kramer namens alle provincies op woensdag 16 januari 2019 de ‘Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Groene Onderwijs'.

Johannes Kramer: “Natuurinclusieve landbouw is belangrijk voor provincies omdat het bijdraagt aan een gezonde landbouwsector, aan herstel van biodiversiteit en aan een leefbaar platteland. Door tijdens de opleiding al aandacht te besteden aan de kwaliteit van bodem, natuur en biodiversiteit in de bedrijfsvoering, zetten we belangrijke stappen om ons voedselsysteem weer toekomstbestendig te maken. Het is belangrijk dat we hiervoor als overheden en onderwijs onze krachten bundelen.”

Dat onderstreept ook minister Schouten: “De mensen die de omslag naar kringlooplandbouw uitvoeren – boeren, tuinders en andere professionals in de agrosector – werken al in de praktijk of worden opgeleid om in de agrosector aan de slag te gaan. Om de beweging naar andere vormen van landbouw te realiseren is niet alleen een transitie in de landbouwsector zelf nodig, maar ook een transitie in het groene onderwijs en de manier waarop we de ondernemers en boeren van de toekomst opleiden”.

Natuurinclusief denken en handelen - waarbij de natuur zo goed mogelijk benut wordt in en rondom het boerenbedrijf – wordt als vast onderdeel opgenomen in het lesprogramma van groene opleidingen. Vanaf komend jaar werken docenten en onderzoekers van vmbo, mbo, hbo en wo in een Landelijke Onderwijscirkel Natuurinclusieve Landbouw samen aan de ontwikkeling van kennis en scholing op dit gebied. Deze Green Deal is een van de eerste concrete uitwerkingen van de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden’, die de minister vorig jaar presenteerde.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet